Artykuły

Siniaki po upadkach, zastrzykach i po pobieraniu krwi – jak je leczyć?

Si­nia­ki zda­rza­ją się każ­de­mu, jed­nak naj­czę­ściej są to wy­bro­czy­ny po ura­zach lub drob­nych stłu­cze­niach. U ko­biet i star­szych osób na­czy­nia są bar­dziej kru­che i mają więk­szą ten­den­cję do uszko­dzeń. Krwia­ki pod skórą po­ja­wia­ją się także po upad­kach, po wkłu­ciu we­nflo­nu, po za­strzy­kach czy po po­bie­ra­niu krwi. Jak przy­spie­szyć ich go­je­nie się? Pod­po­wia­da­my.

Si­nia­ki (sińce, krwia­ki pod­skór­ne) to nie­wiel­kie wy­le­wy krwi z uszko­dzo­nych pod­skór­nych na­czyń krwio­no­śnych. Zna je każdy od dziec­ka. Za­zwy­czaj po­wsta­ją wsku­tek drob­nych ura­zów i pod­czas ak­tyw­no­ści spor­to­wej. Mają także kilka nie­oczy­wi­stych przy­czyn, jak: upad­ki, miej­sca po wkłu­ciach czy drob­nych za­bie­gach. U nie­któ­rych osób zwięk­szo­na kru­chość na­czyń i więk­sza pre­dys­po­zy­cja do po­ja­wia­nia się si­nia­ków (nawet przy nie­wiel­kich kon­tu­zjach) wy­ni­ka z pre­dys­po­zy­cji ge­ne­tycz­nych.

Stłu­cze­nia po upad­kach – jak sobie z nimi ra­dzić?

Uszko­dze­nie tka­nek po upad­ku po­wo­du­je po­wsta­nie bo­le­sne­go sińca. Go­je­nie się stłu­cze­nia zwy­kle zaj­mu­je około 1-2 ty­go­dni. W tym cza­sie nie wy­ma­ga ono le­cze­nia, jed­nak po­tra­fi sku­tecz­nie utrud­nić co­dzien­ne nor­mal­ne funk­cjo­no­wa­nie. Chcąc zmniej­szyć do­le­gli­wo­ści bó­lo­we i przy­spie­szyć re­ge­ne­ra­cję tka­nek, warto się­gnąć po do­mo­we spo­so­by na si­nia­ki i stłu­cze­nia.

  • Schło­dze­nie bo­lą­ce­go miej­sca. Przy­łóż­my zimny kom­pres (z lodu owi­nię­te­go w chu­s­tecz­kę, ter­mo­fo­ru czy schło­dzo­ne­go okła­du) na stłu­czo­ne miej­sce. Pa­mię­taj­my je­dy­nie, aby czyn­nik chło­dzą­cy nie miał bez­po­śred­niej stycz­no­ści ze skórą. Zimno zmniej­szy stan za­pal­ny, ob­kur­czy na­czy­nia krwio­no­śne i po­zwo­li ogra­ni­czyć dal­sze wy­bro­czy­ny pod­skór­ne.
  • Ma­so­wa­nie bo­lą­ce­go miej­sca. Ko­li­sty­mi ru­cha­mi de­li­kat­nie masuj stłu­czo­ne miej­sce, naj­le­piej wy­ko­rzy­stu­jąc do tego żel lub maść na si­nia­ki. Po­bu­dza to pro­ce­sy re­ge­ne­ra­cji i wspo­ma­ga wchła­nia­nie się skład­ni­ków ak­tyw­nych z pre­pa­ra­tów. Masaż naj­le­piej wy­ko­ny­wać kilka razy dzien­nie, ale już po ustą­pie­niu pierw­sze­go bólu i obrzę­ku.
  • Unieś koń­czy­nę do góry. Jeśli uraz do­ty­czy ręki lub nogi, zaraz po nim unieś koń­czy­nę wy­so­ko, ponad linię serca. Krew za­cznie od­pły­wać ze stłu­czo­ne­go miej­sca, co może ogra­ni­czyć roz­le­głe wy­na­czy­nie­nie.
  • Wi­ta­mi­na C i ru­ty­na. Przez kilka dni sto­suj dietę bo­ga­tą w wi­ta­mi­nę C (owoce cy­tru­so­we, wa­rzy­wa ka­pust­ne, owoce ja­go­do­we), która uszczel­nia na­czy­nia krwio­no­śne, co wspo­mo­że pro­ces ich re­ge­ne­ra­cji. Warto także sto­so­wać pre­pa­ra­ty za­wie­ra­ją­ce ry­tu­nę o do­bro­czyn­nym wpły­wie na kon­dy­cję na­czyń.
  • Maści i żele z ap­te­ki. Aby przy­spie­szyć go­je­nie się si­nia­ków i stłu­czeń warto się­gnąć po do­stęp­ne w ap­te­ce bez re­cep­ty zio­ło­we leki na bazie ar­ni­ki gór­skiej i na­giet­ka lub po pre­pa­ra­ty z he­pa­ry­ną. Ich re­gu­lar­ne sto­so­wa­nie przy­spie­sza wchła­nia­nie się wy­bro­czyn i re­ge­ne­ra­cję tka­nek.

Si­nia­ki po za­strzy­kach – jak ich unik­nąć?

Roz­le­głe si­nia­ki po za­strzy­kach w brzuch to pro­blem głów­nie cu­krzy­ków, któ­rzy re­gu­lar­nie muszą przyj­mo­wać in­su­li­nę. Są one trud­ne do unik­nię­cia, ist­nie­je jed­nak kilka spo­so­bów, by zmniej­szyć praw­do­po­do­bień­stwo ich po­ja­wie­nia się. Jak zatem unik­nąć siń­ców po re­gu­lar­nych za­strzy­kach w brzuch?

  • Nie w to samo miej­sce. Wie­lo­krot­ne za­strzy­ki w to samo miej­sce mogą po­wo­do­wać roz­le­głe uszko­dze­nia tka­nek i na­czyń krwio­no­śnych, co skut­ku­je po­ja­wie­niem się si­nia­ków, a cza­sa­mi rów­nież blizn.
  • Dalej od pępka. Tkan­ki bli­sko pępka są wraż­liw­sze, na­le­ży zatem wy­bie­rać miej­sca nieco od­da­lo­ne od niego.
  • Dłuż­sze igły. Prak­ty­ka po­ka­zu­je, że za­strzy­ki krót­ki­mi igła­mi czę­ściej skut­ku­ją po­ja­wie­niem się si­nia­ków. Warto spraw­dzić, czy taka zmia­na po­zwo­li unik­nąć po­ja­wie­nia się uszko­dze­nia tka­nek.

Za­rów­no przed, jak i po za­strzy­kach warto schło­dzić miej­sce wstrzyk­nię­cia. Można to zro­bić z wy­ko­rzy­sta­niem ko­stek lodu za­wi­nię­tych w tka­ni­nę, zim­nych okła­dów lub schło­dzo­ne­go ter­mo­fo­ru. Zimno po­wo­du­je ob­kur­cza­nie się drob­nych na­czyń krwio­no­śnych, co zmniej­sza ry­zy­ko ich uszko­dze­nia pod­czas wkłu­cia. Jeśli mimo wszyst­ko sińce po­ja­wia­ją się, pa­mię­taj­my o do­mo­wych spo­so­bach na ra­dze­nie sobie z tym pro­ble­mem oraz o sto­so­wa­niu maści na si­nia­ki do­stęp­nych w ap­te­ce bez re­cep­ty.

Si­nia­ki po po­bra­niu krwi – jak przy­spie­szyć ich go­je­nie się?

Po­bie­ra­nie krwi w zgię­ciu łok­cia lub na grzbie­cie dłoni jest jed­nym z pod­sta­wo­wych badań dia­gno­stycz­nych. Nie­mal każdy z nas robi ba­da­nia krwi przy­naj­mniej raz na kilka lat, a wiele osób – nawet czę­ściej. Przy­czy­ną po­ja­wie­nia się si­nia­ków po po­bie­ra­nia krwi jest naj­czę­ściej nie­umie­jęt­ne wkłu­cie się w żyłę, co skut­ku­je jej uszko­dze­niem. Czę­ściej po­ja­wia­ją się pod­skór­ne wy­le­wy krwi gdy osoba ma kru­che na­czy­nia. Czę­sto zda­rza się to u osób star­szych.

Drugą ważną przy­czy­ną po­ja­wie­nia się bo­le­snych si­nia­ków jest wy­na­czy­nie­nie się krwi wsku­tek zbyt krót­kie­go lub nie­wła­ści­we­go uci­sku w miej­scu wkłu­cia. Wów­czas krew roz­le­wa się z uszko­dzo­nych na­czyń do po­bli­skiej tkan­ki pod­skór­nej, co wi­docz­ne jest w po­sta­ci roz­le­głe­go sińca. To­wa­rzy­szy mu ból, lek­kie drę­twie­nie i uczu­cie „cią­gnię­cia”. Po­dob­ne ob­ja­wy mogą po­ja­wić się po sto­so­wa­niu we­nflo­nów. Nie­któ­rzy pa­cjen­ci skar­żą się do­dat­ko­wo na obec­ność wy­czu­wal­nej twar­dej grud­ki pod po­wierzch­nią skóry.

Choć si­nia­ki zwy­kle wchła­nia­ją się sa­mo­ist­nie po kilku dniach, to bo­le­sne zmia­ny na dłoni lub w zgię­ciu łok­cia po­wo­du­ją znacz­ny dys­kom­fort i utrud­nia­ją wy­ko­ny­wa­nie co­dzien­nych czyn­no­ści. Aby przy­spie­szyć ich go­je­nie się, warto się­gnąć po do­mo­we spo­so­by na si­nia­ki lub sma­ro­wać zmia­ny zio­ło­wy­mi ma­ścia­mi na bazie ar­ni­ki i na­giet­ka.

Choć si­nia­ki i stłu­cze­nia to dość po­wszech­ny pro­blem, nie sta­no­wią­cy za­gro­że­nia dla zdro­wia, to po­tra­fią sku­tecz­nie utrud­nić nor­mal­ne funk­cjo­no­wa­nie. Do­mo­wy­mi spo­so­ba­mi można przy­spie­szyć ich go­je­nie się. I warto z nich sko­rzy­stać, by uła­twić re­ge­ne­ra­cję tka­nek. Jeśli jed­nak si­nia­ki po­ja­wia­ją się bez wy­raź­nej przy­czy­ny, to­wa­rzy­szy im silny ból i obrzęk, warto udać się do spe­cja­li­sty. Mogą to być ob­ja­wy po­waż­nej cho­ro­by.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Cholesterol i trawienie

Dieta i zioła na obniżenie cholesterolu

Głów­nym czyn­ni­kiem ma­ją­cym wpływ na zbyt wy­so­ki po­ziom cho­le­ste­ro­lu we krwi, w tym jego „złej” frak­cji LDL, jest nie­wła­ści­wa dieta. Jak w takim razie

Grypa i przeziębienie

Czystek na wzmocnienie odporności

Czy­stek – zioło znane me­dy­cy­nie na­tu­ral­nej od wie­ków – zy­sku­je obec­nie coraz więk­szą po­pu­lar­ność. Na­ukow­cy do­strze­ga­ją w tej ro­śli­nie nie­zwy­kły po­ten­cjał. Dla­cze­go? Czy­stek

POZNAJ

Nasze marki