Kategoria: Artykuły

Zioła na trawienie – najlepsze domowe sposoby

Pro­ble­my z tra­wie­niem do­ty­czą nie­mal każ­de­go z nas. Nie­któ­rzy bo­ry­ka­ją się z nimi na co dzień, inni od czasu do czasu, np. po ob­fi­tych i cięż­ko­straw­nych świą­tecz­nych po­sił­kach. Zgaga, ból brzu­cha, wzdę­cia, za­par­cia, kolka, od­bi­ja­nie,

Czytaj więcej »

Karczoch zwyczajny – właściwości i zastosowanie

Kar­czoch zwy­czaj­ny, nie dość że ni­sko­ka­lo­rycz­ny i wspo­ma­ga­ją­cy od­chu­dza­nie, to dzię­ki za­war­to­ści cy­na­ry­ny wpły­wa ko­rzyst­nie na tra­wie­nie, pracę wą­tro­by i po­ziom cho­le­ste­ro­lu we krwi. Dla­cze­go warto włą­czyć kar­czo­cha do diety i jak wy­ko­rzy­stać lecz­ni­cze

Czytaj więcej »

Domowe sposoby na wzdęcia i zaparcia

Je­dze­nie jest dla or­ga­ni­zmu źró­dłem skład­ni­ków od­żyw­czych oraz ener­gii. Z tym zda­niem na pewno zga­dza­ją się wszy­scy. Z je­dze­nia można też czer­pać wiele przy­jem­no­ści, roz­ko­szu­jąc się sma­kiem, za­pa­chem, a także

Czytaj więcej »

Skrzyp polny – jak działa i na co stosować?

Wywar ze skrzy­pu po­lne­go jest bo­ga­tym źró­dłem wi­ta­min i związ­ków mi­ne­ral­nych, w tym przede wszyst­kim – krze­mu, tak waż­ne­go dla do­brej kon­dy­cji wło­sów, skóry i pa­znok­ci. Wy­cią­gi ze skrzy­pu po­ma­ga­ją w utrzy­ma­niu

Czytaj więcej »

Na co i jak stosować zielony jęczmień?

Ostat­nio młody zie­lo­ny jęcz­mień zy­skał dużą po­pu­lar­ność jako pre­pa­rat wspo­ma­ga­ją­cy od­chu­dza­nie, czy to w for­mie zie­lo­ne­go prosz­ku do przy­go­to­wa­nia kok­taj­li czy w po­sta­ci su­ple­men­tów diety. Ale czy zie­lo­ny jęcz­mień rze­czy­wi­ście po­ma­ga zrzu­cić nad­pro­gra­mo­we

Czytaj więcej »

Dobry cholesterol nie jest zły – fakty i mity

Wokół te­ma­tu cho­le­ste­ro­lu na­ro­sło już wiele mitów. Czy rze­czy­wi­ście na­le­ży cał­ko­wi­cie wy­eli­mi­no­wać go z diety? Jak to na­praw­dę jest z tym „do­brym” i „złym” cho­le­ste­ro­lem? I w jaki spo­sób ob­ni­żyć po­ziom cho­le­ste­ro­lu we krwi?

Czytaj więcej »