Aktualności

Aktualności
Page 6

AKTUALNOŚCI

Najnowsze aktualności

Zmieniamy opakowanie kosmetyku Mucosit Dent

Chcąc odróżnić kosmetyk od leku, a także w trosce o pacjentów i komfort pracy farmaceutów postanowiliśmy zmienić opakowanie kosmetyku: Mucosit Dent (żel na dziąsła). Obecnie kosmetyk jest dostępny w opakowaniu w zielonym kolorze.

Wspieramy Nowe Zoo w Poznaniu

Od prawie 150-​lat PZZ Herbapol S.A czerpie z natury. Dziś kiedy potrzebuje ona pomocy, nie mogliśmy pozostać obojętni. Odpowiedzialność społeczna to coś więcej niż dbałość o środowisko, to działania zapobiegające krzywdzie

Herbapol Poznań na targach VIVA SENIORZY!

25-26.10.2019 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się jubileuszowa edycja Targów VIVA SENIORZY!, na których będziemy mieli okazję gościć seniorów. Stoisko Herbapolu Poznań znajdziecie w pawilonie nr 3, przystosowanym do osób

Urosept numerem 1!

Z dumą informujemy, że Urospet nie tylko cieszy się zaufaniem farmaceutów, dzięki którym zdobył Grand Prix Farmacji, ale także jest nr 1 dla pacjentów w Polsce*. To właśnie Urosept, skuteczny i bezpieczny lek na zapalenie pęcherza

PZZ Herbapol S.A. – oferujemy wynajem sali szkoleniowej

Po­znań­skie Za­kła­dy Zie­lar­skie „Her­ba­pol” S.A. OFE­RU­JE­MY WY­NA­JEM  sali szko­le­nio­wej przy­sto­so­wa­nej do prze­pro­wa­dza­nia szko­leń, wy­kła­dów, po­ka­zów, warsz­ta­tów lub kon­fe­ren­cji dla śred­nich i du­żych grup szko­le­nio­wych. LO­KA­LI­ZA­CJA: sala mie­ści

Inwestujemy w przyszłość. Fotowoltaika w Herbapolu Poznań

W Po­znań­skich Za­kła­dach Zie­lar­skich Her­ba­pol S.A. chce­my świa­do­mie i od­po­wie­dzial­nie wspie­rać na­tu­rę. Ochro­na śro­do­wi­ska w spo­sób świa­do­my i zrów­no­wa­żo­ny to jeden z na­szych prio­ry­te­tów, który jest klu­czo­wy dla współ­cze­snej, in­no­wa­cyj­nej go­spo­dar­ki. Od­na­wial­ne

POZNAJ

Nasze marki