Aktualności

Aktualności
Page 7

AKTUALNOŚCI

Najnowsze aktualności

Urosept nagrodzony Grand Prix Farmacji 2019

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że Uro­sept zdo­był Grand Prix Far­ma­cji w ka­te­go­rii: Pre­pa­ra­ty na drogi mo­czo­we. Grand Prix Far­ma­cji opie­ra się na rze­tel­nej me­to­do­lo­gii, która za­kła­da prze­pro­wa­dze­nie ogól­no­pol­skie­go ba­da­nia opi­nii pa­cjen­tów i far­ma­ceu­tów.

Herbapol Poznań na Polskiej Wystawie Gospodarczej

Z dumą in­for­mu­je­my, że firma Her­ba­pol Po­znań zo­sta­ła za­pro­szo­na do wzię­cia udzia­łu w Pol­skiej Wy­sta­wie Go­spo­dar­czej – wy­jąt­ko­wym pro­jek­cie wy­sta­wien­ni­czym pre­zen­tu­ją­cym pol­skie firmy, które od ponad 100 lat z suk­ce­sem dzia­ła­ją

Herbapol Poznań zaprasza na Festiwal KultURO

Za­pra­sza­my na IV edy­cję Fe­sti­wa­lu Kul­tU­RO, która od­bę­dzie się w Kra­ko­wie i w Wie­licz­ce w dniach od 24 do 29 wrze­śnia br. Ideą tego fe­sti­wa­lu jest pro­mo­wa­nie pro­fi­lak­ty­ki cho­rób ukła­du mo­czo­we­go po­przez sztu­kę i wy­da­rze­nia kul­tu­ral­ne,

Sylimarol doceniony przez farmaceutów – Produkt Roku 2018

Mamy za­szczyt ogło­sić, że Sy­li­ma­rol zo­stał Pro­duk­tem Roku 2018 w ka­te­go­rii „Pre­pa­ra­ty na wą­tro­bę” – tytuł ten zo­stał przy­zna­ny przez Ap­te­ka Media Sp. z o.o. w ra­mach pu­bli­ka­cji „Świat far­ma­cji”. W co­rocz­nym

POZNAJ

Nasze marki