Aktualności

Aktualności
Page 3

AKTUALNOŚCI

Najnowsze aktualności

NOWOŚĆ! Esceven H – zdrowe i piękne nogi

NO­WOŚĆ! Esce­ven H ko­sme­tyk od Her­ba­po­lu Po­znań dla osób wy­ko­nu­ją­cych sto­ją­cą i sie­dzą­cą pracę; w po­dró­ży i pod­czas upa­łów, a także dla osób, które bo­ry­ka­ją się z pro­ble­mem zmę­czo­nych, cięż­kich, obrzmia­łych

NOWOŚĆ! Kapsułki na odporność!

NO­WOŚĆ! Kap­suł­ki na od­por­ność od Her­ba­po­lu Po­znań. W jed­nej kap­suł­ce za­mknę­li­śmy do­bro­czyn­ne wy­cią­gi z lu­kre­cji, wi­ta­mi­nę C oraz cynk: Lu­kre­cja gład­ka ła­go­dzi uczu­cie po­draż­nie­nia, dra­pa­nia i su­cho­ści gór­nych dróg od­de­cho­wych. Wi­ta­mi­na C i cynk

NOWOŚĆ! Kapsułki na uspokojenie

NO­WOŚĆ! Kap­suł­ki na uspo­ko­je­nie od Her­ba­po­lu Po­znań to nowy pro­dukt na rynku. Sku­tecz­nie wspo­ma­ga­ją pod­czas trud­no­ści z za­sy­pia­niem, a także w sta­nach nie­po­ko­ju oraz na­pię­cia ner­wo­we­go. Kap­suł­ki na uspo­ko­je­nie to ze­staw na­tu­ral­nych skład­ni­ków o udo­wod­nio­nym dzia­ła­niu:

Ogłoszenie dotyczące planowanego zakupu nieruchomości

Po­znań­skie Za­kła­dy Zie­lar­skie „Her­ba­pol” Spół­ka Ak­cyj­na z sie­dzi­bą w Po­zna­niu po­szu­ku­je nie­ru­cho­mo­ści grun­to­wej (wy­łącz­nie sta­no­wią­cej przed­miot wła­sno­ści) pod bu­do­wę cen­trum produkcyjno-​logistycznego w naj­bliż­szych oko­li­cach Po­zna­nia. Dział­ka po­win­na mieć w miarę

Konkurs na Facebooku z Sylimarolem Detox

Za­pra­sza­my na kon­kurs z Sy­li­ma­ro­lem Detox! który or­ga­ni­zu­je­my na na­szym pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku. Wy­star­czy od­po­wie­dzieć na py­ta­nie za­war­te w po­ście kon­kur­so­wym i za­po­znać się z do­łą­czo­nym po­ni­żej re­gu­la­mi­nem. Na­gro­dzi­my 3 naj­bar­dziej kre­atyw­ne od­po­wie­dzi, a zwy­cię­zy

Herbapol Poznań zdobywa nagrodę „Dobra Firma”!

Z przyjemnością informujemy, że 13 maja Prezes Herbapolu – Poznań Ewa Stolecka odebrała nagrodę w Konkursie „Dobra Firma” w kategorii „Najlepszy Pracodawca” w województwie Wielkopolskim, organizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Nagrody

Kampania telewizyjna dla marki Alax!

10 maja roz­po­czy­na­my kam­pa­nię te­le­wi­zyj­ną dla marki ALAX! Spe­cjal­nie na po­trze­by emi­sji przy­go­to­wa­ny zo­stał nowy bil­l­bo­ard spon­sor­ski, który bę­dzie emi­to­wa­ny w naj­więk­szych sta­cjach te­le­wi­zyj­nych (TVP, TVN, Pol­sat). Na po­trze­by

Czas na detoks z Sylimarolem Detox!

Wiosna to idealny czas na detoks, w którym główną rolę odgrywają zdrowe nawyki oraz zioła. W Herbapolu Poznań znamy się na ziołach, dlatego Sylimarol Detox łączy w sobie wyciąg z ostropestu z trzema innymi składnikami

Herbapol Poznań krajowy lider w obszarze rozpoznawalności marki

Jest nam miło po­in­for­mo­wać, że na pod­sta­wie ba­da­nia za­do­wo­le­nia klien­tów z pol­skich firm far­ma­ceu­tycz­nych prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Pol­ski In­sty­tut Badań Ja­ko­ści – Her­ba­pol Po­znań jest naj­bar­dziej znaną firmą far­ma­ceu­tycz­ną w Pol­sce oraz kra­jo­wym

POZNAJ

Nasze marki