Aktualności

Aktualności
Page 2

AKTUALNOŚCI

Najnowsze aktualności

Kolejna proekologiczna inwestycja w Herbapolu Poznań!

25 sierpnia 2022 r. ruszyła kolejna proekologiczna inwestycja w Herbapolu Poznań! W oddziale w Swarzędzu pozyskujemy energię elektryczną z energii słonecznej! To kolejna taka inwestycja spółki i nie ostatnia. ​​Przyświecająca nam idea dbałości

Herbapol Poznań z Diamentem Forbesa!

Herbapol Poznań zdobył prestiżową nagrodę Diamenty Forbesa 2022, przyznawaną dla firm mogących się poszczycić najlepszymi wynikami finansowymi. O przyznaniu nagrody zaważyła nie tylko rentowność firmy (na podstawie wskaźników EBIT

Herbapol Poznań: Solidarni z Ukrainą!

Solidarni z Ukrainą!Солідарні з Україною! Jako firma, która na co dzień dba o dobro pacjentów, nie mogliśmy pozostać obojętni w obliczu niewyobrażalnej tragedii, która ma miejsce w Ukrainie. Dlatego, chcąc okazać wsparcie, a także solidarność, wsparliśmy

Herbapol Poznań zdobył prestiżową nagrodę Gazele Biznesu 2021

Her­ba­pol Po­znań zdo­był pre­sti­żo­wą na­gro­dę Ga­ze­le Biz­ne­su 2021, przy­zna­wa­ną przez Puls Biz­ne­su dla naj­bar­dziej dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cych się firm na rynku pol­skim. O przy­zna­niu na­gro­dy za­wa­ży­ła nie tylko umie­jęt­ność przy­sto­so­wa­nia się

Dołącz do akcji Movember wraz z Herbapolem Poznań!

Li­sto­pad to mie­siąc walki z ra­kiem pro­sta­ty i ra­kiem jąder. Wła­śnie w tym cza­sie przy­łą­cza­my się do wy­jąt­ko­we­go mię­dzy­na­ro­do­we­go ruchu MO­VEM­BER. Misją Her­ba­po­lu Po­znań jest edu­ka­cja i sze­rze­nie wie­dzy na temat za­po­bie­ga­nia róż­nym

Konkurs na Facebooku z Kapsułkami na uspokojenie od Herbapolu Poznań!

Za­pra­sza­my na kon­kurs z Kap­suł­ka­mi na uspo­ko­je­nie! który or­ga­ni­zu­je­my na na­szym pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku. Wy­star­czy od­po­wie­dzieć na py­ta­nie za­war­te w po­ście kon­kur­so­wym i za­po­znać się z do­łą­czo­nym po­ni­żej re­gu­la­mi­nem. Na­gro­dzi­my 3 naj­bar­dziej kre­atyw­ne od­po­wie­dzi, a zwy­cię­zy

POZNAJ

Nasze marki