Aktualności

Herbapol Poznań S.A. pomaga poznańskim szpitalom!

Her­ba­pol Po­znań S.A. po­ma­ga po­znań­skim szpi­ta­lom!

Walka z ko­ro­na­wi­ru­sem w całym kraju trwa. Her­ba­pol Po­znań S.A., jako od­po­wie­dzial­na firma far­ma­ceu­tycz­na, która na co dzień dba o zdro­wie Po­la­ków, wie, że dziś dba­nie i tro­ska o zdro­wie i życie ludz­kie na­bra­ła no­we­go zna­cze­nia.

Na pierw­szej linii fron­tu walki z tym nie­wi­dzial­nym prze­ciw­ni­kiem jest per­so­nel me­dycz­ny. Wiemy, że każ­de­go dnia o życie i zdro­wie ty­sią­ca osób, dbają setki le­ka­rzy, pie­lę­gnia­rek, ra­tow­ni­ków me­dycz­nych oraz cały sztab in­nych osób pra­cu­ją­cych w szpi­ta­lach.

Chcąc wy­ra­zić wspar­cie i do­ce­nie­nie nie­prze­cięt­ne­go trudu, z jakim bo­ry­ka się teraz cały per­so­nel me­dycz­ny, 21.03 prze­ka­za­li­śmy ok. 700 bu­te­lek wody mi­ne­ral­nej na po­trze­by za­rów­no per­so­ne­lu, jak i pa­cjen­tów Wie­lo­spe­cja­li­stycz­ny Szpi­tal Miej­ski im. Jó­ze­fa Stru­sia w Po­zna­niu W naj­bliż­szym cza­sie pla­nu­je­my rów­nież wes­przeć inne po­znań­skie pla­ców­ki.

Dzię­ku­je­my Wam za Waszą pracę, po­świę­ce­nie i od­da­nie! 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

POZNAJ

Nasze marki