Aktualności

Herbapol Poznań na Polskiej Wystawie Gospodarczej

Z dumą in­for­mu­je­my, że firma Her­ba­pol Po­znań zo­sta­ła za­pro­szo­na do wzię­cia udzia­łu w Pol­skiej Wy­sta­wie Go­spo­dar­czej – wy­jąt­ko­wym pro­jek­cie wy­sta­wien­ni­czym pre­zen­tu­ją­cym pol­skie firmy, które od ponad 100 lat z suk­ce­sem dzia­ła­ją i wpi­su­ją się w kra­jo­braz go­spo­dar­czy Pol­ski. 

Pol­ska Wy­sta­wa Go­spo­dar­cza to ważny i wy­jąt­ko­wy pro­jekt wy­sta­wien­ni­czy, po­wsta­ły z ini­cja­ty­wy Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej – Pana An­drze­ja Dudy. Wy­sta­wa w no­wo­cze­sny spo­sób opo­wia­da o hi­sto­rii ostat­nie­go 100-​lecia pol­skiej go­spo­dar­ki oraz przed­sta­wia suk­ce­sy pol­skiej myśli tech­nicz­nej i tech­no­lo­gicz­nej.

Po­ka­zu­je Pol­skę jako kraj in­no­wa­cyj­ny, z ro­sną­cym po­ten­cja­łem go­spo­dar­czym, a jed­no­cze­śnie wier­ny tra­dy­cji i sza­nu­ją­cy swoją hi­sto­rię. Jej celem jest rów­nież roz­po­wszech­nie­nie wśród Po­la­ków idei pa­trio­ty­zmu go­spo­dar­cze­go oraz wzbu­dze­nie sza­cun­ku dla efek­tów pracy po­ko­leń Ro­da­ków.

Na wy­sta­wie ple­ne­ro­wej za­pre­zen­to­wa­nych zo­sta­ło 25 wy­bra­nych pol­skich firm, które – dzię­ki prze­my­śla­nej wizji roz­wo­ju i zdol­no­ści ad­ap­ta­cji do dy­na­micz­nych zmian w oto­cze­niu – od ponad 100 lat z suk­ce­sem wpi­su­ją się w kra­jo­braz go­spo­dar­czy Pol­ski. Naszą firmę re­pre­zen­to­wa­ła Pani Ewa Sto­lec­ka – Pre­zes Za­rzą­du i Dy­rek­tor Ge­ne­ral­ny Her­ba­pol Po­znań.

Wy­sta­wę bę­dzie można od­wie­dzić do 28 paź­dzier­ni­ka.

Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dą Pań­stwo na: www.pwg.pre­zy­dent.pl

Krzysztof Sitkowski/KPRP i Jakub Szymczuk/KPRP
Krzysztof Sitkowski/KPRP i Jakub Szymczuk/KPRP
Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Dołącz do akcji Movember wraz z Herbapolem Poznań!

Li­sto­pad to mie­siąc walki z ra­kiem pro­sta­ty i ra­kiem jąder. Wła­śnie w tym cza­sie przy­łą­cza­my się do wy­jąt­ko­we­go mię­dzy­na­ro­do­we­go ruchu MO­VEM­BER. Misją Her­ba­po­lu Po­znań jest edu­ka­cja

POZNAJ

Nasze marki