Aktualności

Konkurs na Facebooku z Kapsułkami na uspokojenie od Herbapolu Poznań!

Za­pra­sza­my na kon­kurs z Kap­suł­ka­mi na uspo­ko­je­nie! który or­ga­ni­zu­je­my na na­szym pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku. Wy­star­czy od­po­wie­dzieć na py­ta­nie za­war­te w po­ście kon­kur­so­wym i za­po­znać się z do­łą­czo­nym po­ni­żej re­gu­la­mi­nem. Na­gro­dzi­my 3 naj­bar­dziej kre­atyw­ne od­po­wie­dzi, a zwy­cię­zy otrzy­ma­ją:

  • I miej­sce: bu­tel­kę fil­tru­ją­cą Dafi, ce­ra­micz­ny kubek „to go”, książ­kę „O kuch­nia!” oraz ze­staw pro­duk­tów Her­ba­pol Po­znań.
  • II miej­sce: ce­ra­micz­ny kubek „to go” oraz ze­staw pro­duk­tów Her­ba­pol Po­znań.
  • III miej­sce: ze­staw pro­duk­tów Her­ba­pol Po­znań.

Kon­kurs trwa na Fa­ce­bo­oku od 20.10 do 10.11 do godz. 23:59.

Szcze­gó­ły: https://www.fa­ce­bo­ok.com/her­ba­pol­po­znan

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Urosept nagrodzony Grand Prix Farmacji 2019

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że Uro­sept zdo­był Grand Prix Far­ma­cji w ka­te­go­rii: Pre­pa­ra­ty na drogi mo­czo­we. Grand Prix Far­ma­cji opie­ra się na rze­tel­nej me­to­do­lo­gii, która za­kła­da prze­pro­wa­dze­nie

NOWOŚĆ! Esceven H – zdrowe i piękne nogi

NO­WOŚĆ! Esce­ven H ko­sme­tyk od Her­ba­po­lu Po­znań dla osób wy­ko­nu­ją­cych sto­ją­cą i sie­dzą­cą pracę; w po­dró­ży i pod­czas upa­łów, a także dla osób, które bo­ry­ka­ją

POZNAJ

Nasze marki