Aktualności

Dołącz do akcji Movember wraz z Herbapolem Poznań!

Li­sto­pad to mie­siąc walki z ra­kiem pro­sta­ty i ra­kiem jąder.

Wła­śnie w tym cza­sie przy­łą­cza­my się do wy­jąt­ko­we­go mię­dzy­na­ro­do­we­go ruchu MO­VEM­BER. Misją Her­ba­po­lu Po­znań jest edu­ka­cja i sze­rze­nie wie­dzy na temat za­po­bie­ga­nia róż­nym scho­rze­niom, a głów­nym celem akcji jest edu­ko­wa­nie, za­chę­ca­nie i prze­ko­ny­wa­nie panów do re­gu­lar­nych badań pro­fi­lak­tycz­nych w kie­run­ku raka pro­sta­ty i raka jąder. 

Prze­czy­taj­cie ko­niecz­nie o akcji na www.mo­vem­ber.pl i przy­łącz­cie się do Her­ba­po­lu Po­znań!

Zrób­cie to dla jaj! 😉

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Herbapol Poznań: Solidarni z Ukrainą!

Solidarni z Ukrainą!Солідарні з Україною! Jako firma, która na co dzień dba o dobro pacjentów, nie mogliśmy pozostać obojętni w obliczu niewyobrażalnej tragedii, która ma miejsce w Ukrainie. Dlatego, chcąc

POZNAJ

Nasze marki