Aktualności

Herbapol Poznań Diamentem Forbesa 2023

15 edycja rankingu przygotowanego przez redakcję magazynu Forbes Polska, wspólnie z firmą Dun & Bradstreet wyłoniła najbardziej dynamicznie rozwijające się polskie firmy, które osiągnęły najwyższy średni roczny wzrost wartości.

Herbapol Poznań wyróżnił się nie tylko poziomem sprzedaży, zyskiem netto, ale także nakładami na inwestycje.

Wyróżnienie to potwierdza nie tylko dynamiczny rozwój firmy, uważność i skupienie na pacjencie, ale także, że najwyższa jakość naszych produktów, nad którą czuwa sztab ekspertów jest zauważana i doceniana.

Tymczasem nie zatrzymujemy się i działamy dalej. Mamy jeszcze sporo do zrobienia w świecie farmacji!

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Inwestujemy w przyszłość. Fotowoltaika w Herbapolu Poznań

W Po­znań­skich Za­kła­dach Zie­lar­skich Her­ba­pol S.A. chce­my świa­do­mie i od­po­wie­dzial­nie wspie­rać na­tu­rę. Ochro­na śro­do­wi­ska w spo­sób świa­do­my i zrów­no­wa­żo­ny to jeden z na­szych prio­ry­te­tów, który jest klu­czo­wy

Dołącz do akcji Movember wraz z Herbapolem Poznań!

Li­sto­pad to mie­siąc walki z ra­kiem pro­sta­ty i ra­kiem jąder. Wła­śnie w tym cza­sie przy­łą­cza­my się do wy­jąt­ko­we­go mię­dzy­na­ro­do­we­go ruchu MO­VEM­BER. Misją Her­ba­po­lu Po­znań jest edu­ka­cja

POZNAJ

Nasze marki