Aktualności

Herbapol Poznań Diamentem Forbesa 2023

Herbapol Poznań Diamentem Forbesa 2023

15 edycja rankingu przygotowanego przez redakcję magazynu Forbes Polska, wspólnie z firmą Dun & Bradstreet wyłoniła najbardziej dynamicznie rozwijające się polskie firmy, które osiągnęły najwyższy średni roczny wzrost wartości.

Herbapol Poznań wyróżnił się nie tylko poziomem sprzedaży, zyskiem netto, ale także nakładami na inwestycje.

Wyróżnienie to potwierdza nie tylko dynamiczny rozwój firmy, uważność i skupienie na pacjencie, ale także, że najwyższa jakość naszych produktów, nad którą czuwa sztab ekspertów jest zauważana i doceniana.

Tymczasem nie zatrzymujemy się i działamy dalej. Mamy jeszcze sporo do zrobienia w świecie farmacji!

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Herbapol Poznań na Polskiej Wystawie Gospodarczej

Z dumą in­for­mu­je­my, że firma Her­ba­pol Po­znań zo­sta­ła za­pro­szo­na do wzię­cia udzia­łu w Pol­skiej Wy­sta­wie Go­spo­dar­czej – wy­jąt­ko­wym pro­jek­cie wy­sta­wien­ni­czym pre­zen­tu­ją­cym pol­skie firmy, które

POZNAJ

Nasze marki