Aktualności

PZZ Herbapol S.A. – oferujemy wynajem sali szkoleniowej

Po­znań­skie Za­kła­dy Zie­lar­skie „Her­ba­pol” S.A.

OFE­RU­JE­MY WY­NA­JEM  sali szko­le­nio­wej przy­sto­so­wa­nej do prze­pro­wa­dza­nia szko­leń, wy­kła­dów, po­ka­zów, warsz­ta­tów lub kon­fe­ren­cji dla śred­nich i du­żych grup szko­le­nio­wych.

LO­KA­LI­ZA­CJA: sala mie­ści się w samym cen­trum mia­sta Po­zna­nia przy ulicy Garn­car­skiej 8. W nie­da­le­kiej od­le­gło­ści od Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go, Dwor­ca PKP, PKS oraz MTP i Sta­re­go Mia­sta.

UDO­GOD­NIE­NIA:

 • rzut­nik mul­ti­me­dial­ny,
 • wskaź­nik la­se­ro­wy,
 • flip­chart,
 • bli­sko dwor­ca PKS i PKP,
 • cen­trum mia­sta,
 • eks­pres do kawy,
 • sala kli­ma­ty­zo­wa­na i ogrze­wa­na,
 • In­ter­net bez­prze­wo­do­wy,
 • ekran pro­jek­to­wy.

IN­FOR­MA­CJE DO­DAT­KO­WE:

 • sala wy­po­sa­żo­na jest w nie­zbęd­ne sprzę­ty do prze­pro­wa­dze­nia szko­leń;
 • w usta­wie­niu te­atral­nym mie­ści się 50 osób, w usta­wie­niu tra­dy­cyj­nym/kon­fe­ren­cyj­nym, przy sto­łach 25 osób,

po­miesz­cze­nia bez­po­śred­nio są­sia­du­ją­ce z salą szko­le­nio­wą, sta­no­wią prze­strzeń dla za­ple­cza ga­stro­no­micz­ne­go, prze­zna­czo­ne­go do ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su ka­wo­we­go lub lun­cho­we­go (wy­so­kie okrą­głe stoły kok­taj­lo­we).

CENA WY­NAJ­MU SALI:

od 120,00 zł netto w za­leż­no­ści od ilo­ści osób i dni

CA­TE­RING:

Ist­nie­je moż­li­wość za­mó­wie­nia ca­te­rin­gu w pa­kie­tach (płat­ne do­dat­ko­wo):

PA­KIET KA­WO­WY POD­STA­WO­WY od 15 zł netto/os., w tym:

– kawa z eks­pre­su,
– her­ba­ta czar­na,
– soki,
– kru­che ciast­ka,
– śmie­tan­ka, cy­try­na, cu­kier.

PA­KIET ŚNIADANIOWO-​DESEROWY lub LUN­CHO­WY (w za­leż­no­ści od po­trzeb, cena do uzgod­nie­nia):

– pa­kiet ka­wo­wy pod­sta­wo­wy (j.w.),
– do­dat­ko­wy wybór her­bat,
– ka­nap­ki,
– de­se­ry,
– cia­sta, droż­dżów­ki,
– inne.

Za­pra­sza­my!

Osoba do kon­tak­tu:
Ar­le­ta Guzek-​Staniewska 609306580

ar­le­ta.guzek-​staniewska@her­ba­pol.po­znan.pl

Se­kre­ta­riat 61 88 61 823

se­kre­ta­riat@her­ba­pol.po­znan.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

POZNAJ

Nasze marki