Aktualności

Herbapol Poznań zdobył prestiżową nagrodę Gazele Biznesu 2021

Her­ba­pol Po­znań zdo­był pre­sti­żo­wą na­gro­dę Ga­ze­le Biz­ne­su 2021, przy­zna­wa­ną przez Puls Biz­ne­su dla naj­bar­dziej dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cych się firm na rynku pol­skim.

O przy­zna­niu na­gro­dy za­wa­ży­ła nie tylko umie­jęt­ność przy­sto­so­wa­nia się do zmien­nych wa­run­ków śro­do­wi­sko­wych i sku­tecz­na ochro­na przed za­gro­że­nia­mi ryn­ko­wy­mi, ale rów­nież do­sko­na­łe wy­ni­ki Her­ba­po­lu Po­znań w la­tach 2018-​2020.

Ga­ze­le Biz­ne­su 2021 to dla nas szcze­gól­ne wy­róż­nie­nie, po­nie­waż po­ka­zu­je, że po­mi­mo pan­de­mii i na­sta­nia trud­nych cza­sów Her­ba­pol Po­znań pla­su­je się wy­so­ko w ran­kin­gu i jest wi­docz­ny na mapie to­po­wych pol­skich przed­się­biorstw.

Wię­cej o Her­ba­po­lu Po­znań można prze­czy­tać tu:
https://www.pb.pl/ponad-​150-lat-tradycji-i-innowacji-1138135 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Kampania telewizyjna dla marki Alax!

10 maja roz­po­czy­na­my kam­pa­nię te­le­wi­zyj­ną dla marki ALAX! Spe­cjal­nie na po­trze­by emi­sji przy­go­to­wa­ny zo­stał nowy bil­l­bo­ard spon­sor­ski, który bę­dzie emi­to­wa­ny w naj­więk­szych sta­cjach

Dołącz do akcji Movember wraz z Herbapolem Poznań!

Li­sto­pad to mie­siąc walki z ra­kiem pro­sta­ty i ra­kiem jąder. Wła­śnie w tym cza­sie przy­łą­cza­my się do wy­jąt­ko­we­go mię­dzy­na­ro­do­we­go ruchu MO­VEM­BER. Misją Her­ba­po­lu Po­znań jest edu­ka­cja

Konkurs na Facebooku z Kapsułkami na uspokojenie od Herbapolu Poznań!

Za­pra­sza­my na kon­kurs z Kap­suł­ka­mi na uspo­ko­je­nie! który or­ga­ni­zu­je­my na na­szym pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku. Wy­star­czy od­po­wie­dzieć na py­ta­nie za­war­te w po­ście kon­kur­so­wym i za­po­znać się z do­łą­czo­nym po­ni­żej re­gu­la­mi­nem. Na­gro­dzi­my

POZNAJ

Nasze marki