Aktualności

Ogłoszenie dotyczące planowanego zakupu nieruchomości

Po­znań­skie Za­kła­dy Zie­lar­skie „Her­ba­pol” Spół­ka Ak­cyj­na z sie­dzi­bą w Po­zna­niu po­szu­ku­je nie­ru­cho­mo­ści grun­to­wej (wy­łącz­nie sta­no­wią­cej przed­miot wła­sno­ści) pod bu­do­wę cen­trum produkcyjno-​logistycznego w naj­bliż­szych oko­li­cach Po­zna­nia.

Dział­ka po­win­na mieć w miarę re­gu­lar­ny kształt i po­wierzch­nię 40 000 – 50 000 m2 oraz moż­li­wość wy­so­ko­ści za­bu­do­wy co naj­mniej 12 m. Lo­ka­li­za­cja z moż­li­wo­ścią ca­ło­do­bo­we­go do­jaz­du sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych.

Istot­nym wa­run­kiem jest bli­skość ko­mu­ni­ka­cji zbio­ro­wej oraz tras szyb­kie­go ruchu i au­to­stra­dy.

Ni­niej­sze ogło­sze­nie nie sta­no­wi zo­bo­wią­za­nia Spół­ki do za­war­cia umowy.

Pro­po­zy­cje pro­szę skła­dać pocz­tą elek­tro­nicz­ną na adres: in­we­sty­cje@her­ba­pol.po­znan.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

POZNAJ

Nasze marki