Artykuły

Skrzyp polny – jak działa i na co stosować?

Wywar ze skrzy­pu po­lne­go jest bo­ga­tym źró­dłem wi­ta­min i związ­ków mi­ne­ral­nych, w tym przede wszyst­kim – krze­mu, tak waż­ne­go dla do­brej kon­dy­cji wło­sów, skóry i pa­znok­ci. Wy­cią­gi ze skrzy­pu po­ma­ga­ją w utrzy­ma­niu pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia ukła­du mo­czo­we­go i ła­go­dzą po­draż­nie­nia skór­ne. Jak dzia­ła­ją i na co jesz­cze można sto­so­wać wy­wa­ry ze skrzy­pu po­lne­go?

Już w sta­ro­żyt­no­ści znany był do­bro­czyn­ny wpływ her­bat ze skrzy­pu na czło­wie­ka. W zio­ło­lecz­nic­twie wy­ko­rzy­stu­je się ziele skrzy­pu, które bo­ga­te jest w takie sub­stan­cje, jak: fla­wo­no­idy, kwasy or­ga­nicz­ne, sa­po­ni­ny, al­ka­lo­idy, fi­to­ste­rol, fe­no­lo­kwa­sy. Po­nad­to aż 10% ziela skrzy­pu sta­no­wią sole mi­ne­ral­ne, wśród któ­rych istot­na pod kątem zdro­wot­nym jest wy­so­ka za­war­tość krze­mion­ki, fla­wo­no­idów i soli po­ta­so­wych.

Jak her­ba­ty ze skrzy­pu wpły­wa­ją na zdro­wie?

Wie­lo­kie­run­ko­we dzia­ła­nie ziela skrzy­pu wy­ni­ka ze współ­dzia­ła­nia wielu sub­stan­cji ak­tyw­nych wcho­dzą­cych w jego skład. Dzię­ki wy­so­kiej za­war­to­ści fla­wo­no­idów skrzyp ma wła­ści­wo­ści mo­czo­pęd­ne i usuwa nad­miar mo­cza­nów z or­ga­ni­zmu. Dzię­ki wy­so­kiej za­war­to­ści krze­mu, re­gu­lar­ne picie na­pa­rów z ziela skrzy­pu wzmac­nia włosy i pa­znok­cie, a od­wa­ry z tej ro­śli­ny warto wy­ko­rzy­stać do okła­dów na owrzo­dze­nia, po­pa­rze­nia, stłu­cze­nia i trud­no go­ją­ce się rany. Sub­stan­cje czyn­ne skrzy­pu nie tylko wspo­ma­ga­ją re­ge­ne­ra­cję uszko­dzo­nych tka­nek, ale także uszczel­nia­ją na­czy­nia krwio­no­śne i prze­ciw­dzia­ła­ją obrzę­kom.

Sub­stan­cje czyn­ne za­war­te w zielu skrzy­pu dzia­ła­ją ścią­ga­ją­co i re­ge­ne­ru­ją­co na skórę. Mają także wła­ści­wo­ści zwięk­sza­ją­ce od­por­ność na­skór­ka na szko­dli­we czyn­ni­ki śro­do­wi­sko­we. Związ­ki krze­mu po­pra­wia­ją ela­stycz­ność na­skór­ka, tkan­ki łącz­nej i błon ślu­zo­wych.

Skrzyp polny – dla kogo? Jak sto­so­wać?

Po her­ba­ty z ziela skrzy­pu po­lne­go po­win­ny się­gnąć przede wszyst­kim osoby z mało na­si­lo­ny­mi dys­funk­cja­mi ukła­du mo­czo­we­go. Na­pa­ry z ziela tej ro­śli­ny wy­ko­rzy­stu­je się po­moc­ni­czo w pro­fi­lak­ty­ce obrzę­ków oraz w sta­nach wy­ni­ka­ją­cych z za­trzy­ma­nia wody i elek­tro­li­tów w or­ga­ni­zmie.

Re­gu­lar­ne picie her­ba­ty ze skrzy­pu po­le­ca­ne jest także w prze­bie­gu nie­któ­rych scho­rzeń skór­nych, które wy­ni­ka­ją z na­gro­ma­dze­nia się szko­dli­wych pro­duk­tów prze­mia­ny ma­te­rii w. Skrzyp po­pra­wia także kon­dy­cję skóry, wło­sów i pa­znok­ci – w tym aspek­cie każdy może go sto­so­wać. Do­dat­ko­wo pre­pa­ra­ty ze skrzy­pu można także sto­so­wać jako su­ple­men­ty uzu­peł­nia­ją­ce nie­do­bo­ry ma­gne­zu, po­ta­su i nie­któ­rych mi­kro­ele­men­tów w or­ga­ni­zmie.

Ziele skrzy­pu sto­su­je się przede wszyst­kim we­wnętrz­nie – w po­sta­ci ła­twych do przy­go­to­wa­nia her­bat zio­ło­wych. Tylko re­gu­lar­ne picie na­pa­rów przez kilka ty­go­dni daje wi­docz­ne efek­ty. Od­wa­ry z ziela skrzy­pu można sto­so­wać także ze­wnętrz­nie (ką­pie­le, okła­dy) – skut­ku­je to przy­spie­sze­niem go­je­nia się ran i po­draż­nień skór­nych oraz po­pra­wą kon­dy­cji skóry.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Drogi moczowe

Letnie SOS, czyli co spakować do apteczki

Za­dra­pa­nia, uką­sze­nia, bie­gun­ka, prze­zię­bie­nie, za­pa­le­nie pę­che­rza – to naj­częst­sze do­le­gli­wo­ści, które mogą do­paść nas pod­czas urlo­pu. Dla­te­go pla­nu­jąc wa­ka­cyj­ny wy­jazd, warto

POZNAJ

Nasze marki