Artykuły

Zioła na odporność – wzmocnienie przed sezonem grypowym?

Za­czął się sezon je­sien­no – zi­mo­wy, kiedy to po­go­da nie za­chę­ca do prze­by­wa­nia na ze­wnątrz i sprzy­ja licz­nym in­fek­cjom. Jak za po­mo­cą na­tu­ral­nych środ­ków wzmoc­nić swoją od­por­ność przed se­zo­nem gry­po­wym? Czy ist­nie­je zio­ło­wy lek, który po­mo­że nam upo­rać się z pierw­szy­mi ob­ja­wa­mi prze­zię­bie­nia? W po­niż­szym tek­ście po­ka­zu­je­my na­tu­ral­ne spo­so­by na od­por­ność i wzmoc­nie­nie or­ga­ni­zmu.

Jak wzmoc­nić od­por­ność?

Od­por­ność, szcze­gól­nie w se­zo­nie je­sien­no – zi­mo­wym, spada z bar­dzo wielu po­wo­dów. Głów­nym czyn­ni­kiem od­po­wie­dzial­nym za ten stan jest stres, ale do tego do­łą­cza­ją się jesz­cze zbyt mała ilość snu, nie­wła­ści­wa dieta uboga w owoce i wa­rzy­wa, ogra­ni­cze­nie czasu spę­dza­ne­go na świe­żym po­wie­trzu, nad­miar uży­wek i nie­wy­star­cza­ją­ca ilość ruchu. Wia­do­mo, że wielu z nas chce pro­wa­dzić jak naj­bar­dziej zdro­wy i hi­gie­nicz­ny tryb życia, jed­nak czasy w któ­rych ży­je­my i po­śpiech na co dzień nie za­wsze na to po­zwa­la­ją. Wła­śnie dla­te­go szcze­gól­nie w cza­sie zwięk­szo­nej za­cho­ro­wal­no­ści szu­ka­my sku­tecz­ne­go leku na od­por­ność. Coraz czę­ściej się­ga­my po zio­ło­we pre­pa­ra­ty, mając na uwa­dze fakt, że to co naj­lep­sze mo­że­my czer­pać wła­śnie z na­tu­ry.

Zioła na od­por­ność

Jest bar­dzo wiele ziół, które dzię­ki swoim cen­nym skład­ni­kom wspo­ma­ga­ją funk­cjo­no­wa­nie ukła­du im­mu­no­lo­gicz­ne­go. Do naj­waż­niej­szych z nich na­le­żą:

Czo­snek

Nie­wąt­pli­wie od lat czo­snek jest znany jako na­tu­ral­ny an­ty­bio­tyk. Udo­wod­nio­no rów­nież, że jego re­gu­lar­ne sto­so­wa­nie mo­bi­li­zu­je ko­mór­ki ukła­du od­por­no­ścio­we­go do walki z pa­to­ge­na­mi, a od­po­wie­dzial­ne są za to związ­ki siar­ki m.in. tio­sul­fi­nat, al­li­na i al­li­cy­na. Oprócz tego, że mają one zdol­ność eli­mi­no­wa­nia bak­te­rii, to do­dat­ko­wo osła­bia­ją wi­ru­sy od­po­wie­dzial­ne na prze­zię­bie­nie. Do­brym środ­kiem na od­por­ność jest wła­śnie czo­snek. Dla uła­twie­nia jego co­dzien­ne­go spo­ży­wa­nia można się­gnąć po ta­blet­ki czosn­ko­we Al­lio­fil, za­wie­ra­ją­ce sprosz­ko­wa­ny czo­snek. Dzię­ki temu za­ma­sko­wa­ny jest, nie dla każ­de­go przy­jem­ny, za­pach czosn­ku, przy za­cho­wa­niu wszyst­kich cen­nych skład­ni­ków po­pra­wia­ją­cych od­por­ność i zwal­cza­ją­cych wi­ru­sy oraz bak­te­rie.

Bez czar­ny

Za­wie­ra skład­ni­ki uszczel­nia­ją­ce na­czy­nia krwio­no­śne oraz oczysz­cza­ją­ce or­ga­nizm z tok­syn, dzię­ki czemu wspo­ma­ga funk­cjo­no­wa­nie ukła­du od­por­no­ścio­we­go.

Aro­nia

Owoce aro­nii za­wie­ra­ją cały ze­staw skład­ni­ków mi­ne­ral­nych i wi­ta­min, w tym rów­nież ta­kich, które mo­bi­li­zu­ją ko­mór­ki ukła­du im­mu­no­lo­gicz­ne­go do walki z pa­to­ge­na­mi.

Ace­ro­la

To jedno z naj­cen­niej­szych na­tu­ral­nych źró­deł wi­ta­mi­ny C, która re­gu­lar­nie sto­so­wa­na zmniej­sza po­dat­ność or­ga­ni­zmu na in­fek­cje.

Zio­ło­we pre­pa­ra­ty na od­por­ność

Skoro znamy już cenne wła­ści­wo­ści ziół na prze­zię­bie­nie i od­por­ność mo­że­my za­sta­no­wić  się w ja­kich pre­pa­ra­tach mo­że­my zna­leźć te skład­ni­ki. Zatem wspo­mnia­ny wcze­śniej wy­ciąg z czosn­ku, bę­dą­cy świet­nym le­kiem na prze­zię­bie­nie oraz wspo­ma­ga­ją­cym układ od­por­no­ścio­wy jest Al­lio­fil, wzbo­ga­co­ny o wy­ciąg z liści po­krzy­wy, zna­nej jako zioło oczysz­cza­ją­ce krew, po­ma­ga­ją­cej w usu­wa­niu tok­syn i zbęd­nych pro­duk­tów prze­mia­ny ma­te­rii z or­ga­ni­zmu. Jeśli chce­my wspo­ma­gać od­por­ność za po­mo­cą tego leku na­le­ży sto­so­wać go re­gu­lar­nie, nawet przez okres 6 mie­się­cy 3 razy dzien­nie po 1 ta­blet­ce. Nie za­po­mi­naj­my także, że czo­snek to także świet­ny śro­dek na prze­zię­bie­nie, czy na to­wa­rzy­szą­ce mu ob­ja­wy, jak katar i ból gar­dła, po­nie­waż oprócz dzia­ła­nia bak­te­rio­bój­cze­go, rów­nież daje nam efekt prze­ciw­za­pal­ny. W przy­pad­ku ka­ta­ru, bądź prze­zię­bie­nia czo­snek w ta­blet­kach sto­su­je­my jed­nak czę­ściej 3 razy dzien­nie, ale po 3 ta­blet­ki, nawet przez okres 3 ty­go­dni. Dla osób szu­ka­ją­cych więk­szej za­war­to­ści czosn­ku, jest rów­nież Al­lio­fil forte, bę­dą­cy su­ple­men­tem diety, za­wie­ra­ją­cym wy­ciąg z czosn­ku za­mknię­ty w kap­suł­ce, gdzie do­bo­wa dawka to 2 kap­suł­ki. W celu ogra­ni­cze­nia nie­przy­jem­nych do­le­gli­wo­ści ze stro­ny prze­wo­du po­kar­mo­we­go, zwią­za­nych ze sto­so­wa­niem czosn­ku, tego typu pre­pa­ra­ty warto sto­so­wać w trak­cie je­dze­nia, po­pi­ja­jąc je dużą ilo­ścią wody.

Sy­ro­py na od­por­ność i in­fek­cje gór­nych dróg od­de­cho­wych

Mu­si­my pa­mię­tać rów­nież o na­szych po­cie­chach, które w se­zo­nie je­sien­no – zi­mo­wym są szcze­gól­nie na­ra­żo­ne na in­fek­cje. Dla­te­go warto już teraz za­cząć ku­ra­cję pre­pa­ra­ta­mi na od­por­ność dla dzie­ci, naj­wy­god­niej w for­mie smacz­nych sy­ro­pów lub in­nych prze­zna­czo­nych dla nich pro­duk­tów.

Zio­ło­we wy­cią­gi z ace­ro­li, bzu czar­ne­go oraz ko­rze­nia pra­wo­śla­zu można zna­leźć w sy­ro­pie dla dzie­ci na od­por­ność – Bron­cho­pect ju­nior. Pre­pa­rat spraw­dza się szcze­gól­nie u ma­lu­chów, które mają skłon­ność do na­wra­ca­ją­cych in­fek­cji gór­nych dróg od­de­cho­wych, po­nie­waż dzia­ła ochron­nie, a także po­wle­ka błonę ślu­zo­wą gar­dła i krta­ni, unie­moż­li­wia­jąc tym samym przy­le­ga­nie do niej pa­to­ge­nów. Wer­sja do do­ro­słych, którą można sto­so­wać w po­dob­nych przy­pad­kach to Bron­cho­pect.

Cie­ka­wą al­ter­na­ty­wą dla ma­lu­chów od 3. roku życia jest także żel na bazie aro­nii i bzu czar­ne­go, bo­ga­ty w wi­ta­mi­nę C, który oprócz świet­ne­go smaku wspie­ra układ od­por­no­ścio­wy na­szej po­cie­chy, nie za­wie­ra­jąc przy tym cu­krów oraz sztucz­nych barw­ni­ków i aro­ma­tów – Aro­nia żel Ju­nior.

Wspo­ma­ga­nie ukła­du im­mu­no­lo­gicz­ne­go to pro­ces, który wy­ma­ga czasu. Dla­te­go warto się­gać po zioła na od­por­ność wraz z za­koń­cze­niem wa­ka­cji, po­nie­waż da to naj­lep­szy efekt, kiedy nasz or­ga­nizm bę­dzie po­trze­bo­wał wspar­cia i zwięk­szo­nej ochro­ny. Wspo­mnia­ne wyżej zio­ło­we pre­pa­ra­ty spraw­dza­ją się także jako środ­ki wspo­ma­ga­ją­ce le­cze­nie prze­zię­bie­nia i grypy, dla­te­go w cza­sie cho­ro­by rów­nież warto o nich pa­mię­tać.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Siniaki i stłuczenia

Sposoby na stłuczenia i siniaki

Bar­dzo czę­sto zda­rza się nam za­ob­ser­wo­wać na skó­rze si­nia­ki. Nie­kie­dy nawet nie wiemy kiedy po­wsta­ło stłu­cze­nie, któ­re­go efek­tem jest nie­este­tycz­ne za­bar­wie­nie skóry.

Cholesterol i trawienie

Zioła pomogą Ci na wakacyjne problemy z trawieniem

Sezon gril­lo­wy w pełni, a wraz z nim cięż­ko­straw­ne i tłu­ste mię­sne po­tra­wy z rusz­tu. Ale wa­ka­cyj­ne pro­ble­my z tra­wie­niem mają źró­dło nie tylko w gril­lo­wych ucztach. Pa­mię­taj­my, że za­par­cia i bie­gun­ki

POZNAJ

Nasze marki