Aktualności

Inwestujemy w przyszłość. Fotowoltaika w Herbapolu Poznań

W Po­znań­skich Za­kła­dach Zie­lar­skich Her­ba­pol S.A. chce­my świa­do­mie i od­po­wie­dzial­nie wspie­rać na­tu­rę. Ochro­na śro­do­wi­ska w spo­sób świa­do­my i zrów­no­wa­żo­ny to jeden z na­szych prio­ry­te­tów, który jest klu­czo­wy dla współ­cze­snej, in­no­wa­cyj­nej go­spo­dar­ki. Od­na­wial­ne źró­dła ener­gii to nasza te­go­rocz­na in­we­sty­cja, zre­ali­zo­wa­na we współ­pra­cy z Uni­mot i Stilo Ener­gy. Przed­się­wzię­cie po­zwo­li ob­ni­żyć kosz­ty pro­duk­cji w na­szym od­dzia­le we Wrze­śni, a także dłu­go­trwa­le i po­zy­tyw­nie wpły­nie na śro­do­wi­sko. De­cy­zja o za­in­we­sto­wa­niu w od­na­wial­ne źró­dła ener­gii, ja­ki­mi są pa­ne­le sło­necz­ne, to nie tylko dobra de­cy­zja biz­ne­so­wa, ale suk­ces Her­ba­po­lu Po­znań, za któ­rym stoją lu­dzie. To dzię­ki ich za­an­ga­żo­wa­niu i pasji re­ali­zu­je­my naszą misję, w którą na stale wpi­sa­li­śmy dba­łość o śro­do­wi­sko i za­so­by na­tu­ral­ne. Wię­cej o in­we­sty­cji oraz na­szym po­dej­ściu za­war­li­śmy w fil­mie o fo­to­wol­ta­ice w Her­ba­po­lu Po­znań:

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Kampania telewizyjna dla marki Alax!

10 maja roz­po­czy­na­my kam­pa­nię te­le­wi­zyj­ną dla marki ALAX! Spe­cjal­nie na po­trze­by emi­sji przy­go­to­wa­ny zo­stał nowy bil­l­bo­ard spon­sor­ski, który bę­dzie emi­to­wa­ny w naj­więk­szych sta­cjach

POZNAJ

Nasze marki