Artykuły

Jak bezpiecznie oczyścić organizm z toksyn?

Każ­de­go dnia nasz or­ga­nizm styka się z ty­sią­ca­mi róż­nych związ­ków che­micz­nych. Część z nich jest nie­zbęd­na do życia i za­cho­wa­nia do­bre­go zdro­wia. Można tu wy­mie­nić tlen z po­wie­trza, wodę i skład­ni­ki po­kar­mo­we – tłusz­cze, biał­ka, wę­glo­wo­da­ny, a także wi­ta­mi­ny i mi­ne­ra­ły. Nie­któ­re są dla or­ga­ni­zmu obo­jęt­ne, tak jak np. azot, sta­no­wią­cy ponad trzy czwar­te skła­du po­wie­trza. Duży pro­cent ota­cza­ją­cych nas związ­ków che­micz­nych sta­no­wią sub­stan­cje dla or­ga­ni­zmów obce, nie­wy­stę­pu­ją­ce w nich na stałe ani nie­sta­no­wią­ce po­ży­wie­nia. Do tej grupy za­li­cza­ją się leki, po­da­wa­ne w celu przy­wró­ce­nia zdro­wia oraz wszech­obec­ne tok­sy­ny, które ob­cią­ża­ją or­ga­nizm, pro­wa­dząc do pro­ble­mów ze zdro­wiem.

W jaki spo­sób tok­sy­ny do­sta­ją się do or­ga­ni­zmu?

Kiedy w XIX wieku roz­po­czę­ła się re­wo­lu­cja prze­my­sło­wa, świat za­czął się zmie­niać coraz gwał­tow­niej. Dosyć szyb­ko oka­za­ło się, że od tych zmian nie ma od­wro­tu. W krót­kim cza­sie życie ludzi na całym świe­cie stało się o wiele ła­twiej­sze i wy­god­niej­sze, jed­nak długo nie zda­wa­no sobie spra­wy z tego, jaką cenę przyj­dzie za to za­pła­cić. Dziś wiemy, że jedną z ne­ga­tyw­nych kon­se­kwen­cji po­stę­pu i roz­wo­ju są wszech­obec­ne za­nie­czysz­cze­nia.

Po­wie­trze, woda i gleba pełne są róż­nych sub­stan­cji, które nie są obo­jęt­ne dla na­sze­go zdro­wia, a nawet mogą być dla niego bar­dzo szko­dli­we. Przy­kła­dy ta­kich sub­stan­cji można wy­mie­niać bez końca. Po­wie­trze, któ­rym od­dy­cha­ją miesz­kań­cy du­żych miast jest za­nie­czysz­czo­ne przez sadze, pyły, tlen­ki azotu, dwu­tle­nek siar­ki, tle­nek i dwu­tle­nek węgla, amo­niak, siar­ko­wo­dór i inne gazy. Woda w są­siedz­twie ludz­kich sie­dzib może za­wie­rać pe­sty­cy­dy, fe­no­le, bi­fe­ny­le, chlor i me­ta­le cięż­kie. Te ostat­nie mogą znaj­do­wać się także w gle­bie, zwłasz­cza w są­siedz­twie ru­chli­wych dróg. Stam­tąd są po­bie­ra­ne razem z wodą przez ko­rze­nie ro­ślin, aby po ich zje­dze­niu tra­fić do na­szych or­ga­ni­zmów.

Spe­cy­ficz­nym ro­dza­jem za­nie­czysz­cze­nia jest dym ty­to­nio­wy. Przy­ję­ło się twier­dzić, że pro­ble­mem osób pa­lą­cych jest uza­leż­nie­nie od ni­ko­ty­ny, ale to tylko część praw­dy. W rze­czy­wi­sto­ści pa­lą­cy się pa­pie­ros jest mi­nia­tu­ro­wą fa­bry­ką che­micz­ną, po­nie­waż w jego dymie wy­stę­pu­je ponad 5000 róż­nych sub­stan­cji. Wiele z nich to tok­sy­ny, któ­rych na­gro­ma­dze­nie jest przy­czy­ną groź­nych cho­rób płuc, serca i ukła­du krą­że­nia oraz licz­nych no­wo­two­rów. Wia­do­mo także, że po­dob­ne nie­bez­pie­czeń­stwo grozi oso­bom bier­nie wdy­cha­ją­cym dym ty­to­nio­wy. We­dług nie­któ­rych badań, bocz­ny stru­mień dymu z pa­pie­ro­sa jest bar­dziej tok­sycz­ny, niż wdy­cha­ny bez­po­śred­nio przez pa­la­cza stru­mień głów­ny.

Rów­nie groź­ny dla zdro­wia jest spo­ży­wa­ny w nad­mia­rze al­ko­hol ety­lo­wy, po­nie­waż z cza­sem może pro­wa­dzić do uszko­dze­nia róż­nych ukła­dów i na­rzą­dów, m.in. wą­tro­by i ukła­du ner­wo­we­go.

Po­ten­cjal­nie nie­bez­piecz­ne dla zdro­wia mogą być też do­mo­we de­ter­gen­ty, uży­wa­ne do pra­nia i czysz­cze­nia. Je­że­li są one sto­so­wa­ne zgod­nie z prze­zna­cze­niem, ry­zy­ko ostre­go za­tru­cia jest oczy­wi­ście zni­ko­me, jed­nak pewna ilość che­mi­ka­liów może wchła­niać się np. przez skórę czy układ od­de­cho­wy.

Żyw­ność także może być nie­obo­jęt­na dla na­sze­go zdro­wia. W skraj­nych przy­pad­kach tok­sy­ny tru­ją­cych grzy­bów mogą do­pro­wa­dzić do du­że­go uszczerb­ku na zdro­wiu, czy nawet śmier­ci. Na­le­ży mieć świa­do­mość, że kon­ser­wan­ty i inne sztucz­ne do­dat­ki obec­ne w żyw­no­ści są nie­ko­rzyst­ne dla na­szych or­ga­ni­zmów i nie­po­trzeb­nie je ob­cią­ża­ją.

Na czym po­le­ga oczysz­cza­nie or­ga­ni­zmu z tok­syn?

Ludz­kie ciało jest cią­gle na­ra­żo­ne na kon­takt z tok­sy­na­mi, ale po­tra­fi się przed nimi bro­nić. Wszyst­kie sub­stan­cje obce, które wni­ka­ją do or­ga­ni­zmu, pod­le­ga­ją de­tok­sy­ka­cji. Pro­ces ten można opi­sać jako bio­che­micz­ne prze­kształ­ce­nie da­ne­go związ­ku w inny, któ­re­go wpływ na or­ga­nizm jest znacz­nie słab­szy, po czym na­stę­pu­je wy­da­le­nie go na ze­wnątrz.

Nie spo­sób opi­sać wszyst­kich prze­mian, któ­rym pod­le­ga­ją tok­sy­ny, znaj­du­ją­ce się w na­szym ciele. Na­le­ży za­zna­czyć, że naj­waż­niej­szą rolę w tym „bio­che­micz­nym de­tok­sie or­ga­ni­zmu” od­gry­wa wą­tro­ba. To wła­śnie do niej tra­fia­ją związ­ki obce, zbęd­ne i szko­dli­we dla zdro­wia. En­zy­my wą­tro­bo­we na dro­dze re­ak­cji utle­nia­nia, re­duk­cji lub hy­dro­li­zy, a na­stęp­nie sprzę­ga­nia prze­pro­wa­dza­ją je w związ­ki nie­szko­dli­we i ła­twiej­sze do wy­da­le­nia przez or­ga­nizm. Mogą one zo­stać usu­nię­te z ciała kil­ko­ma róż­ny­mi dro­ga­mi, z któ­rych naj­waż­niej­sze to wy­da­la­nie z kałem i mo­czem. Nie­wiel­ka część związ­ków jest usu­wa­na z wy­dy­cha­nym po­wie­trzem lub przez skórę w pro­ce­sie po­ce­nia.

Można zatem za­uwa­żyć, że do sku­tecz­ne­go oczysz­cza­nia or­ga­ni­zmu nie­zbęd­na jest zdro­wa wą­tro­ba i zdro­we nerki. Wspar­ciem dla pra­wi­dło­wej pracy wą­tro­by jest wy­ciąg z owo­ców ostro­pe­stu pla­mi­ste­go. Jed­nym z jego skład­ni­ków jest sy­li­ma­ry­na, która chro­ni ko­mór­ki wą­tro­by przed szko­dli­wym wpły­wem tok­syn, m.in. al­ko­ho­lu oraz sub­stan­cji za­war­tych w tru­ją­cych grzy­bach. Wpływ na wła­ści­wą pracę nerek mają m.in. ziele skrzy­pu, liść brzo­zy i liść po­krzy­wy. W tra­dy­cyj­nym lecz­nic­twie wy­ko­rzy­sty­wa­no dzia­ła­nie tych trzech ziół: mo­czo­pęd­ne, od­tru­wa­ją­ce i po­pra­wia­ją­ce prze­mia­nę ma­te­rii.

Su­ple­ment diety Sy­li­ma­rol Detox łączy w sobie skład­ni­ki zio­ło­we: ziele skrzy­pu, liść po­krzy­wy, liść brzo­zy i wy­ciąg z owo­ców ostro­pe­stu pla­mi­ste­go, które wspo­ma­ga­ją pracę wą­tro­by i nerek. Ze­staw tych ziół dzia­ła od­tru­wa­ją­co na or­ga­nizm, jed­no­cze­śnie po­pra­wia­jąc prze­mia­nę ma­te­rii. Do­dat­ko­wo sy­li­ma­ry­na dzia­ła ochron­nie na ko­mór­ki wą­tro­by. Skład­ni­ki su­ple­men­tu po­cho­dzą z kon­tro­lo­wa­nych upraw, a pro­ces jego pro­duk­cji i dys­try­bu­cji pod­le­ga ry­go­ry­stycz­ne­mu nad­zo­ro­wi. To wszyst­ko spra­wia, że Sy­li­ma­rol Detox z pew­no­ścią jest pro­duk­tem god­nym za­ufa­nia.

Na ile sku­tecz­na może być dieta oczysz­cza­ją­ca?

W ciągu ostat­nich kilku lat „de­toks or­ga­ni­zmu” stał się te­ma­tem bar­dzo po­pu­lar­nym. Osoby z pierw­szych stron ko­lo­ro­wych gazet chęt­nie opi­su­ją swoje do­świad­cze­nia zwią­za­ne oczysz­cza­niem or­ga­ni­zmu. Naj­czę­ściej z opi­sów tych wy­ni­ka, że oczysz­cza­nie bar­dzo po­zy­tyw­nie wpły­nę­ło na ich zdro­wie i sa­mo­po­czu­cie, po­ma­ga­jąc po­zbyć się róż­nych przy­krych do­le­gli­wo­ści. Także stro­ny in­ter­ne­to­we pełne są porad na ten temat. Wśród wielu pro­po­zy­cji po­ja­wia­ją się prze­pi­sy na ra­dy­kal­ne diety oraz gło­dów­ki, mo­gą­ce trwać nawet ponad dwa ty­go­dnie.

W rze­czy­wi­sto­ści re­zy­gna­cja z przyj­mo­wa­nia po­kar­mu, nawet na krót­ki czas, może tylko nie­po­trzeb­nie osła­bić or­ga­nizm. Do jego pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia ko­niecz­ne jest bo­wiem po­da­wa­nie wszyst­kich skład­ni­ków od­żyw­czych (bia­łek, wę­glo­wo­da­nów, tłusz­czów, wi­ta­min i mi­ne­ra­łów) w od­po­wied­nich pro­por­cjach. Je­że­li zo­sta­ną one za­chwia­ne, to po­szcze­gól­ne ukła­dy i na­rzą­dy, w tym także wą­tro­ba, nie będą w sta­nie har­mo­nij­nie pra­co­wać.

Każda in­ten­syw­na dieta po­win­na być po­prze­dzo­na roz­mo­wą z le­ka­rzem, który bę­dzie po­tra­fił okre­ślić ewen­tu­al­ne prze­ciw­wska­za­nia. Za­miast gło­dó­wek lep­szym roz­wią­za­niem bę­dzie wpro­wa­dze­nie do co­dzien­ne­go ja­dło­spi­su więk­szej ilo­ści wa­rzyw i owo­ców. Wśród nich naj­lep­szy wpływ na wą­tro­bę mają m.in. grejp­fru­ty, czer­wo­ne bu­ra­ki, bro­ku­ły, bruk­sel­ka i orze­chy wło­skie. Wska­za­ne jest też picie dużej ilo­ści wody, naj­le­piej o 1 litr wię­cej, niż za­zwy­czaj. Do­brym wy­bo­rem jest też bo­ga­ta w an­ty­ok­sy­dan­ty zie­lo­na her­ba­ta oraz soki owo­co­we lub wa­rzyw­ne. Dzię­ki temu nerki pra­cu­ją in­ten­syw­niej, a duża ilość wy­da­la­ne­go moczu po­zwa­la na szyb­sze usu­wa­nie z or­ga­ni­zmu szko­dli­wych pro­duk­tów prze­mia­ny ma­te­rii.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Cholesterol i trawienie

Dobry cholesterol nie jest zły – fakty i mity

Wokół te­ma­tu cho­le­ste­ro­lu na­ro­sło już wiele mitów. Czy rze­czy­wi­ście na­le­ży cał­ko­wi­cie wy­eli­mi­no­wać go z diety? Jak to na­praw­dę jest z tym „do­brym” i „złym” cho­le­ste­ro­lem? I w jaki

Skóra sucha i alergiczna

Rumianek – właściwości, zastosowanie w lecznictwie i w kosmetyce

Ru­mia­nek po­spo­li­ty to jedna z naj­bar­dziej po­pu­lar­nych ro­ślin lecz­ni­czych w Pol­sce. Ro­śnie po­wszech­nie w całym kraju i jest sze­ro­ko wy­ko­rzy­sty­wa­na w zio­ło­lecz­nic­twie i ko­sme­to­lo­gii. Nie­wiel­kie biało-​żółte kwia­ty

POZNAJ

Nasze marki