Artykuły

Herbaty ziołowe i tabletki na dobre trawienie

Do­le­gli­wo­ści tra­wien­ne to pro­blem, z któ­rym każdy z nas spo­ty­ka się na co dzień. Trud­no­ści z tra­wie­niem, uczu­cie peł­no­ści, zgaga, bóle brzu­cha, wzdę­cia i za­par­cia czy pro­ble­my z wą­tro­bą mogą spo­tkać każ­de­go z nas. Zioła są na­tu­ral­nym i spraw­dzo­nym spo­so­bem po­ra­dze­nia sobie z tymi do­le­gli­wo­ścia­mi. Jakie her­ba­ty zio­ło­we i su­ple­men­ty diety po­mo­gą w walce o pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie ukła­du po­kar­mo­we­go i zdro­we je­li­ta?

Her­ba­ty i su­ple­men­ty na tra­wie­nie

Mięta pie­przo­wa – to pierw­sze zioło, które przy­cho­dzi więk­szo­ści z nas do głowy, kiedy za­sta­na­wia­my się, jak na­tu­ral­nie wspo­móc pro­ce­sy tra­wie­nia. I rze­czy­wi­ście – na­pa­ry z mięty pie­przo­wej mają ko­rzyst­ny wpływ na układ po­kar­mo­wy: re­gu­lu­ją wy­dzie­la­nie soku żo­łąd­ko­we­go i żółci oraz uspraw­nia­ją tra­wie­nie. Naj­po­pu­lar­niej­szą formą sto­so­wa­nia mięty jest przy­go­to­wa­nie na­pa­ru z liści mięty w for­mie her­ba­ty zio­ło­wej (np. Mięta FIX – zioła do za­pa­rza­nia).

Len zwy­czaj­ny – na­sio­na lnu (sie­mię lnia­ne) po­zy­tyw­nie wpły­wa­ją na pe­ry­stal­ty­kę jelit, po­nad­to mają dzia­ła­nie po­wle­ka­ją­ce i osła­nia­ją­ce. Wspie­ra­ją także tra­wie­nie dzię­ki wy­so­kiej za­war­to­ści błon­ni­ka po­kar­mo­we­go i biał­ka. Wy­wa­ry z na­sion lnu są po­le­ca­ne oso­bom ma­ją­cym pro­ble­my z tra­wie­niem i z za­par­cia­mi. Sie­mię można pić w po­sta­ci od­wa­rów z na­sion lnu lub sto­so­wać jako do­da­tek do sa­ła­tek, kok­taj­li, musli, jo­gur­tów lub wy­pie­ków.

Warto się­gać także po mie­szan­ki zio­ło­we na dobre tra­wie­nie – np. su­ple­ment diety Sy­li­ma­rol® Ga­stro, który dzię­ki za­war­to­ści trzech ziół (mięty, kmin­ku i ru­mian­ku) i wy­cią­gu z ostro­pe­stu pla­mi­ste­go kom­plek­so­wo sty­mu­lu­je pracę ca­łe­go ukła­du tra­wie­nia, w tym m.in.: uspraw­nia roz­kład po­kar­mów, dzia­ła roz­kur­czo­wo i wia­tro­pęd­nie, wspie­ra pracę wą­tro­by.

Zioła wspo­ma­ga­ją­ce pracę wą­tro­by i dróg żół­cio­wych

Zioła od za­wsze były sto­so­wa­ne do wspie­ra­nia pracy wą­tro­by, jej ochro­ny i re­ge­ne­ra­cji. Czę­sto mają one także wpływ na pracę dróg żół­cio­wych i sty­mu­lu­ją pro­duk­cję żółci. Naj­po­pu­lar­niej­sze zioła na wą­tro­bę to ostro­pest pla­mi­sty i kar­czoch zwy­czaj­ny, wspo­ma­ga­ne nie­kie­dy przez ziele skrzy­pu, po­krzy­wę czy wy­cią­gi z liści brzo­zy.

Ostro­pest pla­mi­sty – wy­ciąg z owo­ców ostro­pe­stu za­wie­ra sy­li­ma­ry­nę (kom­pleks fla­wo­no­li­gna­nów). To związ­ki o wła­ści­wo­ściach an­ty­he­pa­to­tok­sycz­nych, co zna­czy, że ochra­nia­ją wą­tro­bę przed tok­sy­na­mi, do­dat­ko­wo wspie­ra­ją jej pracę oraz sty­mu­lu­ją jej na­tu­ral­ną re­ge­ne­ra­cję. Do­dat­ko­wo wy­ciąg z ostro­pe­stu za­bez­pie­cza ko­mór­ki przed uszko­dze­nia­mi oksy­da­cyj­ny­mi, wspie­ra pro­ce­sy tra­wie­nia i sty­mu­lu­je fi­zjo­lo­gicz­ną pro­duk­cję żółci. Co wię­cej – przy­czy­nia się także do utrzy­ma­nia pra­wi­dło­we­go stę­że­nia glu­ko­zy we krwi,. Pre­pa­ra­ty wspie­ra­ją­ce pracę wą­tro­by z ostro­pe­stu są do­stęp­ne w for­mie: owo­ców do za­pa­rza­nia, su­ple­men­tów diety (np. Ostro­pest pla­mi­sty w kap­suł­kach), leków (np. Sy­li­ma­rol 70® mg) sto­so­wa­nych wspo­ma­ga­ją­co w za­bu­rze­niach czyn­no­ści wą­tro­by oraz po jej uszko­dze­niu.

Kar­czoch zwy­czaj­ny – dzię­ki za­war­to­ści cy­na­ry­ny wy­ciąg z kar­czo­cha ochra­nia ko­mór­ki wą­tro­by, ma wła­ści­wo­ści żół­cio­twór­cze i żół­cio­pęd­ne, co uspraw­nia tra­wie­nie po­kar­mów. Oprócz tego ko­rzyst­nie wpły­wa na utrzy­ma­nie pra­wi­dło­we­go po­zio­mu cho­le­ste­ro­lu i trój­gli­ce­ry­dów we krwi. Wy­ciąg z kar­czo­cha wpły­wa także na re­gu­la­cję po­zio­mu cukru we krwi. Do­stęp­ny jest w for­mie zio­ło­wych su­ple­men­tów diety (np. Kar­czoch zwy­czaj­ny w kap­suł­kach).

Przy za­bu­rze­niach czyn­no­ści wą­tro­by i dróg żół­cio­wych oraz przy pod­wyż­szo­nym stę­że­niu cho­le­ste­ro­lu i trój­gli­ce­ry­dów we krwi, warto się­gnąć wspo­ma­ga­ją­co po leki zio­ło­we opar­te wła­śnie na ostro­pe­ście i kar­czo­chu (np. Sy­li­cy­nar®).

Her­ba­ty zio­ło­we na wzdę­cia i za­par­cia

Koper wło­ski – zwany rów­nież fen­ku­łem, po­ma­ga ła­go­dzić uczu­cie peł­no­ści, uła­twia tra­wie­nie i usuwa wzdę­cia. Owoce kopru wło­skie­go mają w swoim skła­dzie sub­stan­cje o wła­ści­wo­ściach roz­kur­czo­wych i po­bu­dza­ją­cych tra­wie­nie. Z tego też po­wo­du warto pić her­ba­tę zio­ło­wą z kopru wło­skie­go szcze­gól­nie po ob­fi­tych i cięż­ko­straw­nych po­sił­kach. Pita na co dzień – re­gu­lu­je pracę ukła­du po­kar­mo­we­go i za­po­bie­ga gro­ma­dze­niu się gazów w je­li­tach. A jak przy­go­to­wać her­ba­tę zio­ło­wą z kopru wło­skie­go? Wy­star­czy zalać ły­żecz­kę su­szo­nych owo­ców kopru lub jedną sa­szet­kę ziół Koper wło­ski FIX – Tylko Na­tu­ra wrzą­cą wodą i za­pa­rzać pod przy­kry­ciem od 5 do 8 minut. Małym dzie­ciom warto po­da­wać nieco słab­szą her­bat­kę.

Senes – to ro­śli­na znana ze swo­ich wła­ści­wo­ści prze­czysz­cza­ją­cych, a her­ba­ty i pre­pa­ra­ty z se­ne­su na­le­żą do jed­nych z naj­czę­ściej sto­so­wa­nych ro­ślin­nych środ­ków na za­par­cia. Her­ba­ta zio­ło­wa z liści i owo­ców se­ne­su ła­go­dzi do­le­gli­wo­ści tra­wien­ne, uspraw­nia pracę jelit i uła­twia wy­próż­nia­nie. Co ważne – jest prze­zna­czo­na wy­łącz­nie do krót­ko­trwa­łe­go sto­so­wa­nia przy za­par­ciach. Naj­wy­god­niej­szą formą przyj­mo­wa­nia se­ne­su są her­ba­ty do za­pa­rza­nia (np. Senes FIX – Tylko Na­tu­ra) – ich dzia­ła­nie jest wi­docz­ne po kilku-​kilkunastu go­dzi­nach, dla­te­go warto wypić napar z se­ne­su wie­czo­rem, aby osią­gnąć efekt w go­dzi­nach po­ran­nych.

Oso­bom, które mają pro­blem z pe­ry­stal­ty­ką jelit, pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niem ukła­du po­kar­mo­we­go i z re­gu­lar­nym wy­próż­nia­niem, można po­le­cić her­ba­ty zio­ło­we bę­dą­ce mie­szan­ką po­wyż­szych ziół (np. zioła do za­pa­rza­nia Alax® FIX z se­ne­sem i ko­prem). Li­ście se­ne­su po­bu­dza­ją pracę jelit, a owoc kopru ma wła­ści­wo­ści roz­kur­cza­ją­ce i wia­tro­pęd­ne. Po­łą­cze­nie obu tych ziół w wy­god­nej for­mie her­ba­ty do za­pa­rza­nia w sa­szet­kach po­zwa­la w łatwy spo­sób ra­dzić sobie z wy­mie­nio­ny­mi do­le­gli­wo­ścia­mi ukła­du po­kar­mo­we­go.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Żylaki

Wyciąg z kasztanowca – właściwości i zastosowanie

Po­pu­lar­ny kasz­tan to tak na­praw­dę kasz­ta­no­wiec zwy­czaj­ny, któ­re­go pra­wie każda część jest wy­ko­rzy­sty­wa­na w lecz­nic­twie i ko­sme­to­lo­gii. Jakie wła­ści­wo­ści ma wy­ciąg z kasz­ta­now­ca? Dla­cze­go leki i maści

POZNAJ

Nasze marki