Artykuły

Alax – naturalny sposób na zaparcia

Za­par­cia to pro­blem, który do­ty­ka coraz szer­szą grupę osób. W kra­jach eu­ro­pej­skich uskar­ża się na niego nie­mal co czwar­ta do­ro­sła osoba. Ba­da­nia po­ka­zu­ją, że z każ­dym ro­kiem przy­by­wa ludzi, któ­rych ten pro­blem do­ty­czy. Jest to czę­sto wynik nie­zdro­we­go trybu życia oraz nie­re­gu­lar­ne­go i nie­zdro­we­go od­ży­wia­nia. Za­sta­nów­my się w jaki na­tu­ral­ny spo­sób mo­że­my zli­kwi­do­wać za­par­cia i po­pra­wić kom­fort życia.

Pro­ble­my z wy­próż­nia­niem – za­par­cia

Za­par­cia to nie tylko kwe­stia sa­me­go pro­ble­mu z  wy­próż­nie­niem,  ale  także  ból,  ko­niecz­ność czę­stych  i  nie­efek­tyw­nych  wizyt  w  to­a­le­cie, oraz cią­głe roz­my­śla­nie, jak im za­ra­dzić. Za­par­cia,  okre­śla­ne  rów­nież  jako  za­twar­dze­nie  lub  ob­struk­cja, to z de­fi­ni­cji trud­no­ści w de­fe­ka­cji (wy­próż­nie­niu). O za­par­ciach mówi się wów­czas, gdy wy­próż­nie­nia wy­stę­pu­ją zbyt rzad­ko (rza­dziej niż co drugi dzień).

Przy­czy­ny wy­stę­po­wa­nia za­parć

Za  wy­stę­po­wa­nie  za­parć  od­po­wie­dzial­ne są  naj­czę­ściej  złe  na­wy­ki  ży­wie­nio­we  oraz mało ak­tyw­ny tryb życia. Za­par­cia mogą czę­sto wy­stę­po­wać w przy­pad­ku osób, któ­rych dieta  za­wie­ra  nie­wiel­kie  ilo­ści  pro­duk­tów płyn­nych oraz po­kar­mów bo­ga­tych w błon­nik.  Jeśli  do  dego  do­cho­dzi  sie­dzą­cy  tryb życia  i  nie­wiel­ka  ilość  wy­sił­ku  fi­zycz­ne­go  to pro­blem  mamy  go­to­wy.  Bio­rąc  pod  uwagę wiek pa­cjen­tów, u któ­rych za­par­cia wy­stę­pu­ją z naj­więk­szą czę­sto­tli­wo­ścią, stwier­dzo­no, iż  są  to  osoby  star­sze.  Rów­nież  ko­bie­ty  cię­żar­ne są obar­czo­ne pod­wyż­szo­nym ry­zy­kiem za­parć. Inne przy­czy­ny wy­stę­po­wa­nia za­parć to: za­bu­rze­nia czyn­no­ści jelit spo­wo­do­wa­ne mię­dzy  in­ny­mi  nie­droż­no­ścią  jelit,  bli­zna­mi w ob­rę­bie jelit, czy zmia­na­mi no­wo­two­ro­wy­mi, „lek­ce­wa­że­nie sy­gna­łów” o ko­niecz­no­ści wy­próż­nie­nia, czyli ce­lo­we jego opóź­nia­nie. Nie bez zna­cze­nia dla funk­cjo­no­wa­nia je­li­ta po­zo­sta­je także stres.

Jak ra­dzić sobie z pro­ble­mem za­parć?

Aby upo­rać się z na­wy­ko­wy­mi za­par­cia­mi, za­zwy­czaj wy­star­czy prze­strze­ga­nie kilku zasad. Wy­ma­ga to jed­nak dużej de­ter­mi­na­cji, gdyż chwi­lo­we mo­dy­fi­ka­cje  die­te­tycz­ne  czy  zmia­ny  trybu  życia przy­nio­są je­dy­nie tym­cza­so­wą po­pra­wę.

Za­par­cia można zli­kwi­do­wać  wpro­wa­dza­jąc od­po­wied­nie zmia­ny w die­cie. Na­le­ży zwięk­szyć spo­ży­cie błon­ni­ka i pły­nów, oraz uni­kać pro­duk­tów o dzia­ła­niu za­pie­ra­ją­cym, ta­kich jak białe świe­że pie­czy­wo i cięż­ko­straw­nych, które  wy­ma­ga­ją  dłu­gie­go  czasu  tra­wie­nia. Do ta­kich na­le­żą m.in. dania sma­żo­ne, pro­duk­ty  o  wy­so­kiej  za­war­to­ści  tłusz­czu  (np. sery  ple­śnio­we,  kieł­ba­sy),  a  także  cze­ko­la­do­we  sło­dy­cze.  Do  diety  na­le­ży  włą­czyć fer­men­to­wa­ne  na­po­je  mlecz­ne,  takie  jak ke­fi­ry czy jo­gur­ty. Za­war­te w nich bak­te­rie uła­twia­ją  re­gu­lar­ną  pracę  jelit.  Szcze­gól­ną uwagę na­le­ży zwró­cić na spo­ży­wa­nie owo­ców i wa­rzyw. Istot­na jest także od­po­wied­nia tech­ni­ka przy­go­to­wy­wa­nia  po­sił­ków.  Za­miast  sma­że­nia na­le­ży wy­brać du­sze­nie lub go­to­wa­nie, które spra­wia­ją,  że  po­sił­ki  stają  się  lek­ko­straw­ne, i wy­ma­ga­ją krót­sze­go czasu tra­wie­nia. Na­le­ży na­rzu­cić sobie plan po­sił­ków. Opty­mal­ne  za­le­ce­nia  za­kła­da­ją  się­ga­nie  po  je­dze­nie pięć razy dzien­nie o w miarę sta­łych po­rach.  Ko­niecz­nie  na­le­ży  zwró­cić  uwagę na  to,  by  do­kład­nie  prze­żu­wać  każdy  kęs je­dze­nia.  Jest  to  szcze­gól­nie  ważne  dla spraw­ne­go tra­wie­nia i pracy prze­wo­du po­kar­mo­we­go. Nie  na­le­ży  wstrzy­my­wać  wy­próż­nie­nia.  Ko­niecz­ne jest, aby dbać o swoje je­li­ta już od rana,  gdyż  je­li­to  grube  naj­ak­tyw­niej­sze  jest wła­śnie o tej porze dnia. Dla­te­go po­ra­nek to naj­lep­szy mo­ment na „dłuż­sze po­sie­dze­nie” w to­a­le­cie. Tłu­mie­nie tego ran­ne­go „ła­zien­ko­we­go”  od­ru­chu  jest  waż­nym  czyn­ni­kiem po­wo­du­ją­cym roz­re­gu­lo­wa­nie pracy jelit. Szcze­gól­ną uwagę na­le­ży zwró­cić na pro­wa­dze­nie  ak­tyw­ne­go  trybu  życia.  Co­dzien­ny ruch – min. 40 min. zde­cy­do­wa­nie wspo­mo­że pracę jelit. Bar­dzo po­moc­ne są też ćwi­cze­nia  mię­śni  brzu­cha.  Naj­waż­niej­sze  jest, by ćwi­czyć sys­te­ma­tycz­nie. Na­le­ży sta­rać się uni­kać bądź ogra­ni­czać stre­so­gen­ne sy­tu­acje. Stres wpły­wa na funk­cjo­no­wa­nie  tzw.  we­ge­ta­tyw­ne­go  ukła­du  ner­wo­we­go, który re­gu­lu­je dzia­ła­nie wszyst­kich or­ga­nów we­wnętrz­nych. Długo utrzy­mu­ją­ce się na­pię­cia, czy ob­cią­że­nia psy­chicz­ne mogą więc  przy­czy­nić  się  do  za­bu­rzeń  tra­wie­nia i wy­stą­pie­nia za­parć. Ważne jest by na­uczyć się wy­ra­żać swoje emo­cje zwłasz­cza nie­kom­for­to­we,  a  na­stęp­nie  zna­leźć  naj­lep­szy  dla sie­bie spo­sób na ich wy­ci­sze­nie i roz­luź­nie­nie mię­śni np. cie­pła ką­piel, spa­cer itp. Jeśli i to nie po­ma­ga, na­le­ży zwró­cić się o pomoc do psy­cho­lo­ga lub wy­brać się na warsz­ta­ty, które mogą w tym pomóc.

ALAX – na­tu­ral­ny spo­sób na za­par­cia

U więk­szo­ści osób za­par­cia są zja­wi­skiem od­wra­cal­nym, dla­te­go po leki na­le­ży się­gać spo­ra­dycz­nie, gdyż ich sto­so­wa­nie może po­wo­do­wać sze­reg skut­ków ubocz­nych pro­wa­dzą­cych nawet do po­głę­bie­nia ist­nie­ją­ce­go już pro­ble­mu.  Ide­al­nym  roz­wią­za­niem  do­raź­nym  jest sko­rzy­sta­nie  z  za­so­bów  na­tu­ry  do­stęp­nych w po­sta­ci ła­twych do po­łknię­cia ta­ble­tek ta­kich jak ALAX. ALAX za­wie­ra za­rów­no sprosz­ko­wa­ny sok z liści alo­esu, jak rów­nież wy­ciąg suchy z kory kru­szy­ny. Łączy zatem dzia­ła­nia prze­czysz­cza­ją­ce obu wy­cią­gów ro­ślin­nych. Warto pod­kre­ślić, że pre­pa­rat ALAX jest le­kiem.

Aloes i Kru­szy­na – ro­ślin­ne skład­ni­ki leku ALAX

Aloes i kru­szy­na to skład­ni­ki ro­ślin­ne, które mają po­twier­dzo­ną sku­tecz­ność w le­cze­niu za­parć. Alona, czyli stę­ża­ły sok z róż­nych ga­tun­ków alo­esu,  za­wie­ra  tak  zwane  an­tra­gli­ko­zy­dy (związ­ki  te  cha­rak­te­ry­zu­ją  się  ła­god­nym lub  sil­nym  dzia­ła­niem  prze­czysz­cza­ją­cym, w  za­leż­no­ści  od  bu­do­wy  czą­stecz­ki).  Me­cha­nizm  dzia­ła­nia  prze­czysz­cza­ją­ce­go alo­esu  po­le­ga  na  ogra­ni­cza­niu  „uciecz­ki” jonów  so­do­wych  i  wody  z  jelit  do  krwi, a rów­no­cze­śnie pro­wo­ka­cji na­pły­wu wody z krwi do jelit, dzię­ki czemu masy ka­ło­we zo­sta­ją upłyn­nio­ne. Upłyn­nie­nie mas ka­ło­wych, daje w efek­cie uła­twio­ne i bez­bo­le­sne wy­próż­nie­nie. Kora  kru­szy­ny  także  za­wie­ra  an­tra­związ­ki. Me­cha­nizm  dzia­ła­nia  kru­szy­ny  po­le­ga  na draż­nie­niu  za­koń­czeń  ner­wo­wych  jelit,  co w efek­cie po­wo­du­je wzmo­że­nie ich ru­chów pe­ry­stal­tycz­nych  (umoż­li­wia­ją­cych  prze­su­wa­nie się mas ka­ło­wych) oraz ha­mo­wa­niu „uciecz­ki” wody z jelit.

Sto­so­wa­nie leku ALAX

Jak każdy lek, tak i ALAX ma pewne prze­ciw­wska­za­nia do sto­so­wa­nia. Głów­nym prze­ciw­wska­za­niem jest wiek pa­cjen­ta – po­wi­nien on wy­no­sić co naj­mniej 12 lat. Takie za­le­ce­nia po­sia­da­ją  prak­tycz­nie  wszyst­kie  pre­pa­ra­ty o dzia­ła­niu prze­czysz­cza­ją­cym. W przy­pad­ku dzie­ci  do  12  roku  życia  po­win­no  się  sto­so­wać wy­łącz­nie le­cze­nie die­te­tycz­ne (jabł­ka ze skór­ką, śliw­ki, figi). Ko­lej­ny­mi prze­ciw­wska­za­nia­mi  są:  nad­wraż­li­wość  (uczu­le­nie)  na skład­ni­ki pre­pa­ra­tów, nie­droż­ność i zwę­że­nia jelit, ato­nia jelit oraz inne cho­ro­by jelit, za­pa­le­nie  wy­rost­ka  ro­bacz­ko­we­go,  a  także  ciąża (środ­ki  prze­czysz­cza­ją­ce  mogą  po­wo­do­wać po­ro­nie­nia).

Lek ALAX na­le­ży sto­so­wać do­raź­nie od 1 do 2 ta­ble­tek przed snem i popić szklan­ką prze­go­to­wa­nej wody. Dzia­ła­nie kory kru­szy­ny jest ła­god­nie  prze­czysz­cza­ją­ce,  a  alo­esu  –  sil­nie prze­czysz­cza­ją­ce. Pierw­sze efek­ty za­sto­so­wa nia  po­wyż­szych  wy­cią­gów  ro­ślin­nych  mogą wy­stą­pić już po 8 go­dzi­nach. Dla­te­go też za­le­ca się przyj­mo­wa­nie pre­pa­ra­tów prze­czysz­cza­ją­cych przed snem, aby rano móc z ła­two­ścią do­ko­nać wy­próż­nie­nia.

O czym na­le­ży pa­mię­tać sto­su­jąc lek ALAX?

Pre­pa­ra­ty prze­czysz­cza­ją­ce po­bu­dza­ją nasze je­li­ta do pracy. Je­że­li będą one stale przyj­mo­wa­ne,  je­li­ta  „się  roz­le­ni­wią”  i  nie  będą same pro­wo­ko­wać wy­próż­nień. Dla­te­go tak ważne  jest,  aby  pre­pa­ra­ty  prze­czysz­cza­ją­ce przyj­mo­wać  tylko  w  chwi­li  wy­stę­po­wa­nia za­parć. Lek ALAX na­le­ży więc sto­so­wać do­raź­nie, nie dłu­żej niż ty­dzień.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Żylaki

7 faktów o żylakach, które musisz znać

Ży­la­ki koń­czyn dol­nych to nie tylko pro­blem es­te­tycz­ny, to przede wszyst­kim za­gro­że­nie dla zdro­wia. Mając skłon­no­ści ge­ne­tycz­ne do roz­wo­ju ży­la­ków, warto roz­po­cząć pro­fi­lak­ty­kę jesz­cze zanim

Drogi moczowe

Co to jest kamica nerkowa?

 W po­cząt­ko­wej fazie nie daje prak­tycz­nie żad­nych ob­ja­wów, a nie­po­ko­ją­ce sy­gna­ły po­ja­wia­ją się do­pie­ro w mo­men­cie, kiedy ka­mie­nie utrud­nią lub cał­ko­wi­cie za­blo­ku­ją od­pływ

Grypa i przeziębienie

Acerola – olbrzymie źródło naturalnej witaminy C

Do­tych­czas to owoce cy­tru­so­we trak­to­wa­no jako li­de­rów w za­war­to­ści wi­ta­mi­ny C, ale to wła­śnie owoce ace­ro­li sta­no­wią naj­więk­sze bo­gac­two tej wi­ta­mi­ny. W ba­da­niach po­rów­naw­czych do­ty­czą­cych za­war­to­ści

POZNAJ

Nasze marki