Aktualności

NOWOŚĆ! Kapsułki na uspokojenie

NO­WOŚĆ!

Kap­suł­ki na uspo­ko­je­nie od Her­ba­po­lu Po­znań to nowy pro­dukt na rynku. Sku­tecz­nie wspo­ma­ga­ją pod­czas trud­no­ści z za­sy­pia­niem, a także w sta­nach nie­po­ko­ju oraz na­pię­cia ner­wo­we­go.

Kap­suł­ki na uspo­ko­je­nie to ze­staw na­tu­ral­nych skład­ni­ków o udo­wod­nio­nym dzia­ła­niu:

  • me­li­sa i szysz­ki chmie­lu wspo­ma­ga­ją wy­ci­sze­nie ukła­du ner­wo­we­go. Uła­twia­ją za­sy­pia­nie oraz wspo­ma­ga­ją utrzy­ma­nie zdro­we­go snu. Są po­moc­ne w ra­dze­niu sobie ze stre­sem. Przy­czy­nia­ją się do od­zy­ska­nia do­bre­go sa­mo­po­czu­cia.
  • wi­ta­mi­na B6 po­ma­ga w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu ukła­du ner­wo­we­go.

Co wy­róż­nia Kap­suł­ki na uspo­ko­je­nie od Her­ba­po­lu Po­znań?

  • Zio­ło­wy skład – gwa­ran­cja marki Her­ba­pol Po­znań, eks­per­ta od zio­ło­lecz­nic­twa.
  • Bez­pie­czeń­stwo – ła­god­ne wspar­cie na­tu­ral­nych skład­ni­ków.
  • Wspar­cie ukła­du ner­wo­we­go – za­war­tość wi­ta­mi­ny B6 aż 100% dzien­ne­go za­po­trze­bo­wa­nia.

Kap­suł­ki na uspo­ko­je­nie od Her­ba­po­lu Po­znań są do­stęp­ne ap­te­kach sta­cjo­nar­nych i in­ter­ne­to­wych!

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

NOWOŚĆ! Kapsułki na odporność!

NO­WOŚĆ! Kap­suł­ki na od­por­ność od Her­ba­po­lu Po­znań. W jed­nej kap­suł­ce za­mknę­li­śmy do­bro­czyn­ne wy­cią­gi z lu­kre­cji, wi­ta­mi­nę C oraz cynk: Lu­kre­cja gład­ka ła­go­dzi uczu­cie po­draż­nie­nia, dra­pa­nia i su­cho­ści

POZNAJ

Nasze marki