Aktualności

NOWOŚĆ! Esceven H – zdrowe i piękne nogi

NO­WOŚĆ!

Esce­ven H ko­sme­tyk od Her­ba­po­lu Po­znań dla osób wy­ko­nu­ją­cych sto­ją­cą i sie­dzą­cą pracę; w po­dró­ży i pod­czas upa­łów, a także dla osób, które bo­ry­ka­ją się z pro­ble­mem zmę­czo­nych, cięż­kich, obrzmia­łych stóp i nóg.

Esce­ven H to krem z kasz­ta­now­cem na cięż­kie, zmę­czo­ne nogi, ze skłon­no­ścią do opuch­nięć i wi­docz­nych na­czy­nek.

Co wy­róż­nia Esce­ven H od Her­ba­po­lu Po­znań?

  • Zio­ło­wy skład – gwa­ran­cja marki Her­ba­pol Po­znań, eks­per­ta od zio­ło­lecz­nic­twa.
  • Bez­pie­czeń­stwo – ła­god­ne wspar­cie na­tu­ral­nych skład­ni­ków.
  • Sku­tecz­nie pie­lę­gnu­je, na­wil­ża i chło­dzi nogi, przy­no­sząc im lek­kość i od­prę­że­nie.
  • Ide­al­nie spraw­dza się także dla spor­tow­ców, ro­we­rzy­stów i bie­ga­czy.

Esce­ven H z wy­cią­giem z kasz­ta­now­ca znaj­dziesz w ap­te­kach sta­cjo­nar­nych i in­ter­ne­to­wych!

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Herbapol Poznań na Top Medical Trends

Top Medical Trends to jedna z najważniejszych konferencji dedykowanych lekarzom, która obyła się 24-26 marca w Poznaniu. 2500 uczestników, 127 wykładowców, 40 sesji specjalistycznych,

Urosept numerem 1!

Z dumą informujemy, że Urosept nie tylko cieszy się zaufaniem farmaceutów, dzięki którym zdobył Grand Prix Farmacji, ale także jest nr 1 dla pacjentów w Polsce*. To właśnie Urosept,

POZNAJ

Nasze marki