Aktualności

Kampania telewizyjna dla marki Alax!

10 maja roz­po­czy­na­my kam­pa­nię te­le­wi­zyj­ną dla marki ALAX!

Spe­cjal­nie na po­trze­by emi­sji przy­go­to­wa­ny zo­stał nowy bil­l­bo­ard spon­sor­ski, który bę­dzie emi­to­wa­ny w naj­więk­szych sta­cjach te­le­wi­zyj­nych (TVP, TVN, Pol­sat).

Na po­trze­by kam­pa­nii stwo­rzy­li­śmy także nową re­kla­mę wi­zu­al­ną, któ­rej prze­kaz pod­kre­śla ro­ślin­ny skła­dy leku, jego de­li­kat­ne dzia­ła­nie oraz na­tu­ral­ność.

Alax to lek, który leczy Po­la­ków od 55 lat, dla­te­go jest po­le­ca­ny oso­bom, które chcą się uwol­nić od nie­przy­jem­nych do­le­gli­wo­ści zwią­za­nych z za­par­cia­mi.

Za­chę­ca­my do śle­dze­nia kam­pa­nii w te­le­wi­zji oraz na na­szym Fa­ce­bo­oku: Her­ba­pol Po­znań

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Ogłoszenie dotyczące planowanego zakupu nieruchomości

Po­znań­skie Za­kła­dy Zie­lar­skie „Her­ba­pol” Spół­ka Ak­cyj­na z sie­dzi­bą w Po­zna­niu po­szu­ku­je nie­ru­cho­mo­ści grun­to­wej (wy­łącz­nie sta­no­wią­cej przed­miot wła­sno­ści) pod bu­do­wę cen­trum produkcyjno-​logistycznego w naj­bliż­szych oko­li­cach

Herbapol Poznań wsparł Szpital w Wągrowcu

Herbapol Poznań wspiera nie tylko sprawność fizyczną i zdrowie Polaków, wspieramy także lokalne działania mające na celu poprawę komfortu pacjentów oraz dostępności do świadczeń medycznych. 28

Herbapol Poznań: Solidarni z Ukrainą!

Solidarni z Ukrainą!Солідарні з Україною! Jako firma, która na co dzień dba o dobro pacjentów, nie mogliśmy pozostać obojętni w obliczu niewyobrażalnej tragedii, która ma miejsce w Ukrainie. Dlatego, chcąc

POZNAJ

Nasze marki