Aktualności

Kampania telewizyjna dla marki Alax!

Kampania telewizyjna dla marki Alax!

10 maja roz­po­czy­na­my kam­pa­nię te­le­wi­zyj­ną dla marki ALAX!

Spe­cjal­nie na po­trze­by emi­sji przy­go­to­wa­ny zo­stał nowy bil­l­bo­ard spon­sor­ski, który bę­dzie emi­to­wa­ny w naj­więk­szych sta­cjach te­le­wi­zyj­nych (TVP, TVN, Pol­sat).

Na po­trze­by kam­pa­nii stwo­rzy­li­śmy także nową re­kla­mę wi­zu­al­ną, któ­rej prze­kaz pod­kre­śla ro­ślin­ny skła­dy leku, jego de­li­kat­ne dzia­ła­nie oraz na­tu­ral­ność.

Alax to lek, który leczy Po­la­ków od 55 lat, dla­te­go jest po­le­ca­ny oso­bom, które chcą się uwol­nić od nie­przy­jem­nych do­le­gli­wo­ści zwią­za­nych z za­par­cia­mi.

Za­chę­ca­my do śle­dze­nia kam­pa­nii w te­le­wi­zji oraz na na­szym Fa­ce­bo­oku: Her­ba­pol Po­znań

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Herbapol Poznań zaprasza na Festiwal KultURO

Za­pra­sza­my na IV edy­cję Fe­sti­wa­lu Kul­tU­RO, która od­bę­dzie się w Kra­ko­wie i w Wie­licz­ce w dniach od 24 do 29 wrze­śnia br. Ideą tego fe­sti­wa­lu jest pro­mo­wa­nie pro­fi­lak­ty­ki cho­rób ukła­du

PZZ Herbapol S.A. – oferujemy wynajem sali szkoleniowej

Po­znań­skie Za­kła­dy Zie­lar­skie „Her­ba­pol” S.A. OFE­RU­JE­MY WY­NA­JEM  sali szko­le­nio­wej przy­sto­so­wa­nej do prze­pro­wa­dza­nia szko­leń, wy­kła­dów, po­ka­zów, warsz­ta­tów lub kon­fe­ren­cji dla śred­nich i du­żych

POZNAJ

Nasze marki