Aktualności

Herbapol Poznań zdobywa nagrodę „Dobra Firma”!

Z przyjemnością informujemy, że 13 maja Prezes Herbapolu – Poznań Ewa Stolecka odebrała nagrodę w Konkursie „Dobra Firma” w kategorii „Najlepszy Pracodawca” w województwie Wielkopolskim, organizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Nagrody są przyznawane niezależnie, na podstawie danych dostarczonych przez agencję wywiadu gospodarczego, opracowanych na podstawie odpowiednio zważonych wskaźników finansowych przygotowanych przez ekspertów ZPP.

Nasi Pracownicy to wspaniali, zaangażowani ludzie oraz doskonali specjaliści. Cieszymy się z wyróżnienia i dziękujemy za docenienie Spółki Herbapol Poznań.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Ogłoszenie dotyczące planowanego zakupu nieruchomości

Po­znań­skie Za­kła­dy Zie­lar­skie „Her­ba­pol” Spół­ka Ak­cyj­na z sie­dzi­bą w Po­zna­niu po­szu­ku­je nie­ru­cho­mo­ści grun­to­wej (wy­łącz­nie sta­no­wią­cej przed­miot wła­sno­ści) pod bu­do­wę cen­trum produkcyjno-​logistycznego w naj­bliż­szych oko­li­cach

NOWOŚĆ! Kapsułki na odporność!

NO­WOŚĆ! Kap­suł­ki na od­por­ność od Her­ba­po­lu Po­znań. W jed­nej kap­suł­ce za­mknę­li­śmy do­bro­czyn­ne wy­cią­gi z lu­kre­cji, wi­ta­mi­nę C oraz cynk: Lu­kre­cja gład­ka ła­go­dzi uczu­cie po­draż­nie­nia, dra­pa­nia i su­cho­ści

POZNAJ

Nasze marki