Aktualności

21 Maraton Poznań – relacja Herbapol Poznań

16 paź­dzier­ni­ka odbył się 21 Po­znań Ma­ra­ton, któ­re­go by­li­śmy part­ne­rem.

Ogrom emo­cji, nie­zwy­cię­że­ni na od­cin­ku 42,5 km bie­ga­cze, rze­sze ki­bi­ców, a przede wszyst­kim świet­na za­ba­wa! Nie mogło nas tam za­brak­nąć! Her­ba­pol Po­znań wspie­ra ak­tyw­ność fi­zycz­ną pro­sto z serca Po­zna­nia. 

Za­pra­sza­my do obej­rze­nia na­szej foto re­la­cji.

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

START MARATONU

TUŻ PRZED METĄ

TUŻ PRZED METĄ

TUŻ PRZED METĄ

ZARZĄD PZZ HERBAPOL S.A. Z ZAWODNIKAMI

WYWIAD

Z MEDALEM

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Herbapol Poznań zaprasza na Festiwal KultURO

Za­pra­sza­my na IV edy­cję Fe­sti­wa­lu Kul­tU­RO, która od­bę­dzie się w Kra­ko­wie i w Wie­licz­ce w dniach od 24 do 29 wrze­śnia br. Ideą tego fe­sti­wa­lu jest pro­mo­wa­nie pro­fi­lak­ty­ki cho­rób ukła­du

POZNAJ

Nasze marki