Aktualności

Sylimarol doceniony przez farmaceutów – Produkt Roku 2018

Mamy za­szczyt ogło­sić, że Sy­li­ma­rol zo­stał Pro­duk­tem Roku 2018 w ka­te­go­rii „Pre­pa­ra­ty na wą­tro­bę” – tytuł ten zo­stał przy­zna­ny przez Ap­te­ka Media Sp. z o.o. w ra­mach pu­bli­ka­cji „Świat far­ma­cji”.

W co­rocz­nym ba­da­niu naj­czę­ściej po­le­ca­nych przez far­ma­ceu­tów pro­duk­tów do­stęp­nych bez re­cep­ty, pro­wa­dzo­nym przez Ap­te­ka Media sp. z o.o., Sy­li­ma­rol uzy­skał I. miej­sce oraz tytuł Pro­duk­tu Roku 2018 w ka­te­go­rii „Pre­pa­ra­ty na wą­tro­bę”. Na­gro­da zo­sta­ła przy­zna­na na pod­sta­wie an­kie­ty prze­pro­wa­dzo­nej wśród pol­skich far­ma­ceu­tów, a jej wy­ni­ki przed­sta­wio­no w ra­mach pu­bli­ka­cji „Świat far­ma­cji”.

Bar­dzo dzię­ku­je­my pol­skim far­ma­ceu­tom za za­ufa­nie i do­ce­nia­nie na­sze­go pro­duk­tu już od tak wielu lat!

To już ko­lej­ny tytuł dla Sy­li­ma­ro­lu – na czele ran­kin­gu zna­lazł się aż sied­mio­krot­nie, a ostat­nio w 2010, 2012 i 2013 roku! W po­zo­sta­łych la­tach – za­wsze w pierw­szej Trój­ce!  Wynik ten świad­czy o jego nie­zmien­nie do­brej ja­ko­ści i sku­tecz­no­ści oraz za­ufa­niu, jakim ob­da­rza­ją go za­rów­no far­ma­ceu­ci, jak i sami pa­cjen­ci.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Urosept nagrodzony Grand Prix Farmacji 2019

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że Uro­sept zdo­był Grand Prix Far­ma­cji w ka­te­go­rii: Pre­pa­ra­ty na drogi mo­czo­we. Grand Prix Far­ma­cji opie­ra się na rze­tel­nej me­to­do­lo­gii, która za­kła­da prze­pro­wa­dze­nie

Herbapol Poznań S.A. pomaga poznańskim szpitalom!

Her­ba­pol Po­znań S.A. po­ma­ga po­znań­skim szpi­ta­lom! Walka z ko­ro­na­wi­ru­sem w całym kraju trwa. Her­ba­pol Po­znań S.A., jako od­po­wie­dzial­na firma far­ma­ceu­tycz­na, która na co dzień dba

POZNAJ

Nasze marki