Aktualności

NOWOŚĆ! Kapsułki na odporność!

NO­WOŚĆ!

Kap­suł­ki na od­por­ność od Her­ba­po­lu Po­znań.

W jed­nej kap­suł­ce za­mknę­li­śmy do­bro­czyn­ne wy­cią­gi z lu­kre­cji, wi­ta­mi­nę C oraz cynk:

  • Lu­kre­cja gład­ka ła­go­dzi uczu­cie po­draż­nie­nia, dra­pa­nia i su­cho­ści gór­nych dróg od­de­cho­wych.
  • Wi­ta­mi­na C i cynk wspie­ra­ją układ od­por­no­ścio­wy.

Co wy­róż­nia Kap­suł­ki na od­por­ność od Her­ba­po­lu Po­znań?

  • Zio­ło­wy skład – gwa­ran­cja marki Her­ba­pol Po­znań, eks­per­ta od zio­ło­lecz­nic­twa.
  • Bez­pie­czeń­stwo – ła­god­ne wspar­cie na­tu­ral­nych skład­ni­ków.
  • Wspar­cie ukła­du od­por­no­ścio­we­go – za­war­tość cynku aż 100% dzien­ne­go za­po­trze­bo­wa­nia w 2 kap­suł­kach.

Co wię­cej 1 opa­ko­wa­nie wy­star­czy aż na 3 mie­sią­ce!

Kap­suł­ki na od­por­ność są do­stęp­ne w ap­te­kach sta­cjo­nar­nych i in­ter­ne­to­wych!

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

NOWOŚĆ! Esceven H – zdrowe i piękne nogi

NO­WOŚĆ! Esce­ven H ko­sme­tyk od Her­ba­po­lu Po­znań dla osób wy­ko­nu­ją­cych sto­ją­cą i sie­dzą­cą pracę; w po­dró­ży i pod­czas upa­łów, a także dla osób, które bo­ry­ka­ją

POZNAJ

Nasze marki