Aktualności

Herbapol Poznań & City Trail – Puchar Poldanenu w Poznaniu!

5 li­sto­pa­da nad Je­zio­rem Ru­sał­ka miał miej­sce jeden z kilku bie­gów w ra­mach cyklu City Trail, które od­by­wa­ją się w Po­zna­niu.

Nie mogło nas za­brak­nąć na tym wy­da­rze­niu, tym bar­dziej, że Her­ba­pol Po­znań pro­mu­je zdro­wy styl życia i ak­tyw­ność fi­zycz­ną.

Co wię­cej, li­sto­pad to mie­siąc pro­fi­lak­ty­ki i edu­ka­cji raka jąder i pro­sta­ty, dla­te­go bieg City Trail był ide­al­nym miej­scem do pro­mo­cji na­szej marki Po­lda­nen.

Na mecie biegu po­ja­wi­ły się nie tylko re­kla­my Po­lda­ne­nu, ale rów­nież wrę­czy­li­śmy 3 naj­lep­szym bie­ga­czom Pu­char Po­lda­ne­nu.

Wszyst­ko to, aby pro­mo­wać zdro­wie, pro­fi­lak­ty­kę i zwró­cić uwagę na to, jak ważna jest edu­ka­cja w przy­pad­ku cho­rób mę­skich.

Za­chę­ca­my do obej­rze­nia ma­te­ria­łu wideo oraz zdjęć z wy­da­rze­nia.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

PZZ Herbapol S.A. – oferujemy wynajem sali szkoleniowej

Po­znań­skie Za­kła­dy Zie­lar­skie „Her­ba­pol” S.A. OFE­RU­JE­MY WY­NA­JEM  sali szko­le­nio­wej przy­sto­so­wa­nej do prze­pro­wa­dza­nia szko­leń, wy­kła­dów, po­ka­zów, warsz­ta­tów lub kon­fe­ren­cji dla śred­nich i du­żych

Urosept nagrodzony Grand Prix Farmacji 2019

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że Uro­sept zdo­był Grand Prix Far­ma­cji w ka­te­go­rii: Pre­pa­ra­ty na drogi mo­czo­we. Grand Prix Far­ma­cji opie­ra się na rze­tel­nej me­to­do­lo­gii, która za­kła­da prze­pro­wa­dze­nie

Startuje kampania reklamowa Uroseptu!

Ruszyła nowa kampania reklamowa marki Urosept pod hasłem: „STOP INFEKCJI PĘCHERZA”. Kampania reklamowa obejmie reklamę w TV tradycyjnej (TVP oraz Polsat), Telewizji internetowej

POZNAJ

Nasze marki