Aktualności

Herbapol Poznań & City Trail – Puchar Poldanenu w Poznaniu!

Herbapol Poznań & City Trail – Puchar Poldanenu w Poznaniu!

5 li­sto­pa­da nad Je­zio­rem Ru­sał­ka miał miej­sce jeden z kilku bie­gów w ra­mach cyklu City Trail, które od­by­wa­ją się w Po­zna­niu.

Nie mogło nas za­brak­nąć na tym wy­da­rze­niu, tym bar­dziej, że Her­ba­pol Po­znań pro­mu­je zdro­wy styl życia i ak­tyw­ność fi­zycz­ną.

Co wię­cej, li­sto­pad to mie­siąc pro­fi­lak­ty­ki i edu­ka­cji raka jąder i pro­sta­ty, dla­te­go bieg City Trail był ide­al­nym miej­scem do pro­mo­cji na­szej marki Po­lda­nen.

Na mecie biegu po­ja­wi­ły się nie tylko re­kla­my Po­lda­ne­nu, ale rów­nież wrę­czy­li­śmy 3 naj­lep­szym bie­ga­czom Pu­char Po­lda­ne­nu.

Wszyst­ko to, aby pro­mo­wać zdro­wie, pro­fi­lak­ty­kę i zwró­cić uwagę na to, jak ważna jest edu­ka­cja w przy­pad­ku cho­rób mę­skich.

Za­chę­ca­my do obej­rze­nia ma­te­ria­łu wideo oraz zdjęć z wy­da­rze­nia.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Zmiana dawkowania leku Poldanen

Chcielibyśmy poinformować, że na podstawie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-​rozwojowych[i] oraz przeglądu literatury wprowadziliśmy zmianę dawkowania produktu leczniczego Poldanen, tabletki powlekane. Zmiana

Kampania telewizyjna dla marki Alax!

10 maja roz­po­czy­na­my kam­pa­nię te­le­wi­zyj­ną dla marki ALAX! Spe­cjal­nie na po­trze­by emi­sji przy­go­to­wa­ny zo­stał nowy bil­l­bo­ard spon­sor­ski, który bę­dzie emi­to­wa­ny w naj­więk­szych sta­cjach

Herbapol Poznań: Solidarni z Ukrainą!

Solidarni z Ukrainą!Солідарні з Україною! Jako firma, która na co dzień dba o dobro pacjentów, nie mogliśmy pozostać obojętni w obliczu niewyobrażalnej tragedii, która ma miejsce w Ukrainie. Dlatego, chcąc

POZNAJ

Nasze marki