Aktualności

Urosept nagrodzony Grand Prix Farmacji 2019

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że Uro­sept zdo­był Grand Prix Far­ma­cji w ka­te­go­rii: Pre­pa­ra­ty na drogi mo­czo­we.

Grand Prix Far­ma­cji opie­ra się na rze­tel­nej me­to­do­lo­gii, która za­kła­da prze­pro­wa­dze­nie ogól­no­pol­skie­go ba­da­nia opi­nii pa­cjen­tów i far­ma­ceu­tów. Za jej opra­co­wa­nie od­po­wie­dzial­ny jest In­sty­tut GfK Po­lo­nia – czo­ło­wy ośro­dek zaj­mu­ją­cy się ba­da­niem rynku w Pol­sce. 

Uro­sept otrzy­mał naj­więk­szą licz­bę gło­sów far­ma­ceu­tów w swo­jej ka­te­go­rii i tym samym zo­stał na­gro­dzo­ny ty­tu­łem Grand Prix Far­ma­cji 2019.

Bar­dzo dzię­ku­je­my pol­skim far­ma­ceu­tom za za­ufa­nie i do­ce­nia­nie na­sze­go pro­duk­tu już od tak wielu lat!

Na­gro­dę, na uro­czy­stej gali, ode­bra­ła Kie­row­nik Mar­ke­tin­gu – Greta Krzyżek-​Malska. Jest nam nie­zmier­nie miło, że Uro­sept cie­szy się nie­słab­ną­cą po­pu­lar­no­ścią i za­ufa­niem.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

POZNAJ

Nasze marki