Aktualności

Zgłoszenia naruszenia prawa oraz polityka ochrony sygnalistów

Zgłoszenia naruszenia prawa oraz polityka ochrony sygnalistów

W związku z faktem, iż od 1 stycznia 2022 r. zaczyna obowiązywać w naszej Spółce polityka ochrony sygnalistów publikujemy formularz zgłoszenia naruszenia prawa oraz politykę ochrony sygnalistów w PZZ Herbapol S.A.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Kampania telewizyjna dla marki Alax!

10 maja roz­po­czy­na­my kam­pa­nię te­le­wi­zyj­ną dla marki ALAX! Spe­cjal­nie na po­trze­by emi­sji przy­go­to­wa­ny zo­stał nowy bil­l­bo­ard spon­sor­ski, który bę­dzie emi­to­wa­ny w naj­więk­szych sta­cjach

PZZ Herbapol S.A. – oferujemy wynajem sali szkoleniowej

Po­znań­skie Za­kła­dy Zie­lar­skie „Her­ba­pol” S.A. OFE­RU­JE­MY WY­NA­JEM  sali szko­le­nio­wej przy­sto­so­wa­nej do prze­pro­wa­dza­nia szko­leń, wy­kła­dów, po­ka­zów, warsz­ta­tów lub kon­fe­ren­cji dla śred­nich i du­żych

POZNAJ

Nasze marki